Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ ԺԲ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ աբեղայ «Յանուն Քրիստոսի ամենայն ծունր կրկնեսցի».
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 357-359


Տէր-Միքելեան, Արշակ Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 359-366


Ն. Ք. Եկեղեցական քրոնիկոն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 366-369


Պատմական-Բանասիրական

Խմբագրական Տեսիլ Ենովքայ արդարոյն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 369-373


Սմբատեան, Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Հայկական հնութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 373-375


Տիգրանեան, Լեւոն բժ. Մանկական պարտէզ։ Ֆրէօբէլի կրթական եղանակը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 375-381


Խմբագրական Ուսումնարանական բարքերն Անգլիայում.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 381-384


Ազգային

Խմբագրական Սուրբ Էջմիածին.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 384-386


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Ռուսաստանում։- Տաճկաստանում։- Պարսկաստանում.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 386-388


Պաշտօնական

Խմբագրական Կոնդակ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 388-389


Խմբագրական Ազդ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 389


Խմբագրական Նախահաշիւ մտից եւ ելից Մայր աթոռոյ ս. Էջմիածնի յընթացս 1895 ամի կազմեալ ի դեկտեմբեր 1894 ամի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 390-395


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 396


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԲ, էջ 396