Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ Է

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Խօսքի համաձայն գործ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 223-226


Գ. Ս. Մի նոր կրօնական թատրերգութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 226-229


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մի յիշողութիւն անցեալից.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 229-230


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 230-235


Գրականական-Պատմական

Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 235-238


Հայկունի, Ս. Սեւ Գետացիք։ Նշխարներ. կորած ու մոռացուած հայեր։ (Տրապիզօնի հայ-մահմետական գիւղերն եւ նրանց աւանդութիւնները).
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 239-243


Բանասիրական-Մանկավարժական

Աբեղայ Ականաւոր մանկավարժներ. Ֆր. Բենեկե.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 243-244


Բուրտու Գեղեցիկ ընթերցանութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 245-247


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 248-250


Ազգային

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Հայ հոգեւորականութեան մէջ կղերական ոգի որոնողները.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 250-254


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը։- Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Մկրտիչ Ա. Խրիմեան։ (Նորա՝ Ալէքսանդրօ-Նեւսկի մենաստանն այցելելու առթիւ)։- Մայր Աթոռ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 254-263


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ս. Էջմիածնի Սինոդի օրագրութիւններից։ Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Խաչիկ վարդապետ Դատեանի Պարսկաստանից բերած հնութիւնները.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 263-270


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութեան մասին ստացած վերջին տեղեկութիւնները։.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 270


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է, էջ 270


Մատենախօսութիւն

Խմբագրական Եւսեբիոսի ժամանակագրութեան ձեռագիրները։-Դրօշակ։- Նոր փնջիկ։- Քամալեանց Ս., Աստուած չճանացող.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Է