Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ Բ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ աբեղայ Ս. Ղեւոնդեանց յիշատակին.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 41-43


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ աբեղայ Քարոզի նշանակութիւնը եւ գործադրութեան եղանակը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 44-48


Քարամեանց, Նիկողայոս Եկեղեցական քրոնիկոն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 48-51


Վանական Ռուսաց եկեղեցին Աղէքսանդր Գ. կայսեր ժամանակ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 51-54


Գրականական-Պատմական

Հայկունի, Ս. Առածներ Տրապիզոնի հայ գիւղացւոց բարբառով.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 54


Յովհաննիսեան, Յ. Մի վհատիր.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 55


Պէտեօֆի, Ա. Ես դուրս եմ գալիս դաշտը ամայի ....
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 55


Քարամեանց, Ն. Հին հայ երգիչներ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 55-56


Քննադատութիւն

Յովհաննիսեան, Յ. Շէքսպիր. Համլէտ, Դանեմարքայի իշխան. Որբերգութիւն հինգ արարուածով. Ագլիերէնից թագմանեց Յովհաննէս խան Մասէհեան. Թիֆլիս, 1894.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 57-59


Լեւոնեան, Գարեգին Ազգային Մատենադարան պատմութիւն հայ լրագրութեան։ Ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը։ Գրեց Հ. Գրիգորիս Գալէմքեարեան. Վիէննա, 1893.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 59-62


Բանասիրական-Մանկավարժական

Շահազիզ, Երուանդ Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 63-67


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 67


Հ. Շ. Վիճակագրական տեղեկութիւններ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 67-68


Ազգային

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի շնորհապարգեւ այցելութիւն իւր հօտին.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 68-69


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Երեւանի թեմ։- Բեսարբիայի թեմ։- Աստրախանի թեմ։- Տաճկահայք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 70-76


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 76


Խմբագրական Նամակատուփ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ, էջ 76


Ֆիմի Մատենախօսութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ։- Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Բ