Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ Դ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Քրիստոս յարեա՜ւ ի մեռելոց.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 109-111


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Գրիգոր Սքանչելագործի անուամբ մնացած հատուածներ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 111-113


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մատենախօսական. Ապողոնիոս.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 113-115


Քարամեանց, Նիկողայոս Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։-Անգլիական եկեղեցի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 115-118


Գրականական-Պատմական

Կոստանեանց, Կարապետ Ի Մովսիսի պատմութենէն».
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 118-121


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Վրաց դարձի պատմութիւնն ըստ Մ. Խորենացւոյ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 121-123


Յովհաննիսեան, Յ. Բացուեցաւ գարուն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 123


Հայկունի, Ս. Առածներ Վանայ բարբառով.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 123


Քարամեանց, Նիկողայոս Հին հայ երգիչներ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 124-131


Բանասիրական-Մանկավարժական

Շահազիզ, Երուանդ Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 131-133


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 134-135


Ազգային

Խմբագրական Հրաւէր.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 135-136


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 136-140


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 140


Խմբագրական Նամակատուփ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 140


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանի դարակը Պետերբուրգի Տպարանական գործոց Ա. ցուցահանդիսում.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 141-142


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Երանելւոյն Գրիգորի Սքանչելագործի ի յարութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ, էջ 9-12


Քարամեանց, Նիկողայոս Մատենախօսութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Դ