Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ Գ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ յ Հոգեւորական ասպարէզը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 77-78


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Երեմիա մարգարէ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 79-81


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Յաւելուած «Արարատի».
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 81-82


Քարամեանց, Նիկողայոս Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 82-83


Գրականական-Պատմական

Հայկունի, Ս. Ժողովրդական գրականութիւն։- Հանելուկներ Տրապիզոնի գիւղացոց բարբառով։- Երգ։- Աղօթքներ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 83-84


Յովհաննիսեան, Յ. Մի քանի խօսք մեր աշխարհաբարի տաղաչափութեան մասին։ (Յ. խան Մասէհեանի «Համլէտի» թարգմանութեան առթիւ).
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 84-90


Քարամեանց, Նիկողայոս Հին հայ երգիչներ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 90-92


Բերբերեան, Մինաս Գրականական ակնարկներ։ Առակախօսութիւն եւ Իւան Անդրեւիչ Կռիլով։ (Ի. Ա. Կռիլովի մահուան 50-ամեակի առթիւ).
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 92-96


Բանասիրական-Մանկավարժական

Շահազիզ, Երուանդ Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 96-99


Բրօնստիերնէ-Բիօրնսօն Արծուի բոյնը։ Զրոյց Բրօնստիերնէ-Բրօնսօնի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 99-100


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 100-102


Ազգային

Խմբագրական Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 102-103


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 103-104


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածքներ Վեհափառ Հայրապետի կոնդակներից.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 104-105


Խմբագրական Ռուսահայք։ Կիւրեղ եպիսկոպոս Սրապեան (Հոգեհանգիստ եւ դամբանական)։-Սեւանայ վանք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 105-108


Խմբագրական Նամակատուփ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 108


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 108


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Յիշատակ Երեմիայի մարգարէի ի գրոցն Բարուք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ, էջ 1-8


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ։- Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Գ