Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ Ժ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Քաջալերեցարո՛ւք, ե՛ս եմ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 359-360


Խմբագրական Աղօթքը տրտմութիւն փարատելու դեղ է.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 360-364


Աղաւելեանց, Բաբկէն վարդապետ Քրիստոնէական ճարտարապետութեան սկիզբը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 364-366


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 366-371


Խմբագրական Եկեղեցական մամուլը քրիստոնեաների եւ մահմէտականների յարաբերութեանց մասին։ Տաճիկների եւ քրիստոնեանների թշնամութեան պատճառները Օսմանեան տէրութեան մէջ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 371-374


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Հեզիկ կարկաչով.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 375


Նէօլդէքէ, Թ. Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 375-378


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 378-380


Բանասիրական-Մանկավարժական

Մատենախօսութիւն

Գ. Ս.Պրոֆ. Մայերը Aula գիտնական շաբաթաթերթի...
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 380-381


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Պրոֆ. Ենսէն։- Պրոֆ. Կոնիբիր հայերէն ձեռագիրներից նիւթեր.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 381-382


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Պրոֆ. Ֆետտէրի հրատարակութիւնները։ Առ Կորնթացիս Երրորդ տարականոն թղթի մասին.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 382-384


Խմբագրական Հաւասարակշռութիւն մարմնական և հոգեկան աշխատանքի մէջ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 384-386


Քարամեանց, Նիկողայոս Ժողովրդական գրականութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 386-387


Հայկունի, Ս. Հայ Գասպարը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 387-390


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 391


Խմբագրական Դպրոցական վարչութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 391-392


Ազգային

Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 392-394


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 394-396


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 396


Յաւելուած

Խմբագրական Թուղթ Կորնթացոցն առ Պօղոս.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ, էջ 396-398


Քարամեանց, Նիկողայոս Մատենախօսական.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ժ