Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ ԺԱ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մեր մխիթարութիւնը նեղութեան օրերում.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 399-400


Սպէօրջն, Զ. Կենդանի գիրքը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 401-407


Աղաւելեանց, Բաբկէն վարդապետ Բարւոյ եւ չարի գաղափարը ըստ պրոֆ. Պաուլսէնի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 407-411


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 411-413


Գրականական-Պատմական

Նէօլդէքէ, Թ. Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 413-416


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 416-418


Մեսրոպ Մանկավարժական նամականի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 418-421


Բանասիրական-Մանկավարժական

Քարամեանց, Նիկողայոս Ժողովրդական գրականութիւն։ Սասունցի Դաւիթ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 421-423


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Տղայ Դաւթի եւ Աղջիկ Խանդութի հէքիաթը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 423-430


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 430-432


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 432-434


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 434-435


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 435-436


Խմբագրական Ծանուցումն ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 436-437


Յաւելուած

Յովհաննէս Կարնեցի Տետրակս ոտանաւորեալ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 437-444


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 444


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 444-445


Խմբագրական Հաշիւ կտակակատարան վաճառակաք Ղազարոս Յակոբեան Բերբերեանի՝ սորա կտակով աւանդած ժառանգական ընդհանուր ստացուածոց. ի 1-էն յուլիսի 1894 թ. ց 1-ն օգոստոսի 1895 թ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ, էջ 446


Խմբագրական Արարատի գործակալների ցուցակը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԱ