Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ ԺԲ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Տարուայ վերջին.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 447-449


Մօնօ, Լ. Կուսակցութիւնները.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 449-450


Ֆարրար Մեծն Աթանաս։ Ծննդից մինչեւ ձեռնադրութիւնը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 451-454


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 454-456


Գրականական-Պատմական

Հին հայ երգիչներ

Աբրահամ վարդապետ Ողբ ի վերայ մայրաքաղաքին Կոստանդնուպօլսոյ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 457-461


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Ղարաբաղի ժողովրդական ջրօրհնեաց երգերից.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 461-463


Նէօլդէքէ, Թ. Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 463-465


Բանասիրական-Մանկավարժական

Մ. Ս. Գանակոծութիւնը եւ ուրիշ մարմնական պատիժներ դպրոցական կարգապահութեան մէջ։ Պատմական տեսութիւն Մ.Ս.-ի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 465-476


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Տղայ Դաւթի եւ Աղջիկ Խանդութի հէքիաթը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 476-479


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 479-480


Ազգային

Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 480-482


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 482


Խմբագրական Ծանուցումն ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 482


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 482


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ, էջ 483


Խմբագրական Մատենախօսութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ


Խմբագրական 1895 Արարատ ամսագիր։ Ս. Էջմիածին տպարան Մայր Աթոռոյ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ ԺԲ