Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ Թ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Եղիցին գօտիք ձեր պնդեալ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 319-321


Աղաւելեանց, Բաբկէն վարդապետ Սուրբ խաչը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 321-324


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Աւետարանական-համայնական համաժողովը։ Էրֆուրտում 1895 յունիս 4-6-ին (մայիս 23-25).
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 324-326


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 326-330


Գրականական-Պատմական

Նէօլդէքէ, Թ. Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 330-333


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 333-338


Սմբատեանց, Մեսրովբ արքեպիսկոպոս Նամակ խմբագրութեան. Արմաւիրի ԺԱ արձանագիրն աղիւսի վերայ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 338


Բանասիրական-Մանկավարժական

Աբեղայ Միջնակարգ դպրոցների համար ուսուցիչներ պատրաստելու խնդիրը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 339-343


Քարամեանց, Նիկողայոս Ժողովրդական գրականութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 343-344


Հայկունի, Ս. Հութութիկ եւ Սամէլ հովիկ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 344-351


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 351


Ազգային

Խմբագրական Բարեկարգութիւն եւ բարեզարդութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 351-352


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Եւրոպայի հայ գաղութները.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 352-355


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 355


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 355-356


Յաւելուած

Խմբագրական Նորին Գրիգորի Սքանչելագործի ի սուրբ Աստուածածինն եւ միշտ կոյսն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ, էջ 356-358


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Թ