Քսանիններորդ Տարի, 1896

Թիւ Ա

Խմբագրական Տախտակ 1896 օրացոյց.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Նոր տարի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 1-2


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Աստուծայայտնութեան տօնի ճիշդ օրը ըստ պատմութեան.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 3-4


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Ռուսաց եկեղեցական մամուլի ցանկութիւնները մեր եկեղեցու նկատմամբ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 4-9


Յ. Խ. Անգլիական եկեղեցին և արեելքի եկեղեցիները.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 9-12


Քարամեանց, Նիկողայոս Եկեղեցական քրոնիկոն։ Ընդհանուր տեսութիւն 1895 թուականի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 12-16


Գրականական-Պատմական

Քարամեանց, Նիկողայոս Փշրանք Մ. Նալբանդեանի շարադրութիւններից.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 17-18


Նեկրասով, Ն. Ա. Նոր տարի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 18


Մովսիսեան, Ե. Նոր տարի։ (Պատկեր Շիրակի գիւղական կեանքից).
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 18-22


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Նիւթեր ուսումնասիրութեան Աղուանից պատմութեան։ Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 22-26


Նէօլդէքէ, Թ. Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 27-30


Մատենախօսութիւն

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Գրիգոր Լուսաւորիչը գիրք այրե՞լ է.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 30-32


Քարամեանց, Նիկողայոս Թոնդրակեցիք մեր օրերում, աստուածաբանութեան և փիլ. պսակաւորի Էջմիածնի սարկաւագ Կարապետ Տէր-Մկրտչեանի։ Die Thondrakier in unsern Tagen, von Lic. Dr. Karapet Ter-Mkrttschian, Archidiakonus in Edschmiatzin. Zeitschr. f. K.G. XVI, 2. եր. 253-27.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 32-33


Բանասիրական-Մանկավարժական

Խմբագրական Ժողովրդական դպրոցների ուսուցչաց նախապատրաստութիւնը Անգլիայում.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 33-36


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 36-37


Ազգային

Խմբագրական Հայաստանեայց եկեղեցին անցեալ տարուան ընթացքում.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 37-40


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսաստանի թեմեր։- Տաճկահայք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 40-46


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 47


Խմբագրական Քաղուածք ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 47-48


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 48


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Վկայութիւնք վասն ծննդեան Քրիստոսի եւ մկրտութեանն տաւնել ի միում աւուր ի յունուարի վեցն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա, էջ 49-52


Մատենախօսութիւն

Խմբագրական Քամալեանց Ս. Աստուած աղքատի կերպում. Զրոյց Թ. 1896։- Օ. Ի. Շմիդտ. Առաջին վիշտ. Թարգմ. ռուսերէնից. Թ. 1896։- Տարեցոյց հայ-ռումիներէն, պատկերազարդ. 1896.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա


Խմբագրական Նոր ստացուած գրքեր։- Ազդ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ա