Քսանիններորդ Տարի, 1896

Թիւ Բ

Խմբագրական Տաթեւու վանքի ընդհանուր տեսարանը։ Մ. Փափազեանի լուսանկարից.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Ս. Վարդանանց յիշատակին.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 53-54


Սպէօրջն Ծաղկաքաղ Սպէօրջընի քարոզներից.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 54-58


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Նշխարներ ամենահին եկեղեցական հայրերի գրուածներից.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 58-61


Քարամեանց, Նիկողայոս Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 61-65


Յ. Կրօնական համաժողով 1900 թ. աշխարհահանդիսի ժամանակ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 66


Գրականական-Պատմական

Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 67-71


Նէօլդէքէ, Թ. Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 71-74


Կամպիոնի, Արտիւրօ Այտորի դստեր երգը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 74-75


Քննադատութիւն

Քարամեանց, Նիկողայոս Н. Я. Марръ. Сказанiе о католикосе Петре и ученомъ Iоанне Козерне. (Изъ сборника Факультета Вост. яз. "Восточныя Заметки". С.П.Б. 1895. Типогр. Импер. Академiи наукъ). Եր. 9-34.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 75-76


Քարամեանց, Նիկողայոս Ազգային մատենադարան ԺԸ. Սև ծովու ռուսական եզերքը։ Գրեց Կ. Տիւրեան. Եր. Վիեննա 1895.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 76-78


Քարամեանց, Նիկողայոս A. Carrière. La Lègende D′Abgar dans I′histoire d′Armènie de Moïse de Khoren. Paris 1895. Impr. nationale. Եր. 357-414.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, 78-79


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Գործք Առաքելոց.-Աշխատ. Սահակ քահանայ Սահակեանց. Տփխիս. 1896.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 79-80


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Արցախ. Երկասիրեց Մակար եպ. Բարխուդարեանց. Բագու. 1895 թ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 80-81


Բանասիրական-Մանկավարժական

Խմբագրական Բարոյագիտութեան դասաւանդութիւնը ֆրանսիական դպրոցներում.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 81-84


Հայկունի, Ս. Դէրսիմ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 84-86


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 86-87


Ազգային

Խմբագրական Հայաստանեայց եկեղեցին Տաճկաստանում.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 87-92


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Պարսկահայք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 92-94


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 95


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 95


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Անանիա Շիրակացի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ, էջ 96-104


Մատենախօսութիւն

Յ. Յ. Գ. Ծերեթէլի. Մարդ։ Առիւծ, առասպելական պօէմա, 1895, Թիֆլիզ։- Ա. Պուշկին. Կապիտանի աղջիկ, Ալէքսանդրապօլ, 1895.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Բ