Քսանիններորդ Տարի, 1896

Թիւ Դ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Աններելի մեղքը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 153-155


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Բնութեան խնդրի նկատմամբ մեր եւ Մխիթերեան հայրերի ունեցած հայեացքը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 155-164


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Ամսօրեայ տեսութիւն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 164-168


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Գարուն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 168


Կոստանեանց, Կարապետ Համամ Արեւելցի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 169-176


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. եւ Գիրք թղթոց Անանիայի կաթուղիկոսի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 176-179


Մատենախօսութիւն

Ֆիմի Յովհաննէս Մալխասեան. Երդում. Վէպ. Թիֆլիս, 1896 թ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 179-180


Բանասիրական

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի Արդի վիճակ հնդկահայոց.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 180-183


Հայկունի, Ս. Դէրսիմ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 183-185


Ազգային

Խմբագրական Քահանայ-ուսուցիչ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 185-187


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 187-191


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 191


Խմբագրական Քաղուածք Յօրագրոյ Սինօդի կազմելոյ ի 18 մարտի 1896 ամի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 191


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 192


Յաւելուած

Յովհան Իմաստասէր Յովհաննու Իմաստասիրի, Հայոց կաթուղիկոսի, խոստովանութիւն անշարժ յուսոյ մարմնալոյ Բանին Քրիստոսի, եւ ընդդէմ դաւանողաց զմի Քրիստոս երկուս բնութիւնս.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 192-199


Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Անանիա Շիրակացի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ, էջ 199-208


Մատենախօսութիւն

Յ. Յ. Пепо. Бытовая комедiя въ трехъ действiяхъ Габрiела Сундукьянца, М. 1896։- Գետնափորի երեխաները, Վլ. Կօրօլենկօի, 1896։- Ա. Սմիրնովա. Անտառապահը, 1896.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Դ