Քսանիններորդ Տարի, 1896

Թիւ Գ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Անմահ խաչեցեալը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 105-107


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Հաւատոյ զօրութիւնն ու արդիւնքը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 107-110


Ս. Գրքի համաբարբառը

Խմբագրական Ս. Գրքի համաբարբառը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 111-112


Խրիմեան Հայրիկ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց Առ շնորհազարդ տէր Յովհաննէս Խաչակիր աւագ քահանայ Խաչիկեան ի Կալկաթա.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 112-115


Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի Տեսութիւն ի վերայ Համաբարբառի ս. Գրոց.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 115-120


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Տաճկաստանում ի՛նչպես են բռնադատում հայերին մահմեդականութիւն ընդունելու.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 120-124


Գրականական-Պատմական

Մամիկոնեան, Ալ. Աղօթք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 125


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 125-128


Նէօլդէքէ, Թ. Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 129-131


Մանկավարժական

Խմբագրական Բրիւսելի ազատ համալսարանը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 131-132


Խմբագրական Ճապոնական ժողովրդական դպրոցները.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 132-133


Հայկունի, Ս. Դէրսիմ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 133-134


Խմբագրական Պարսկաստանի Ղարադաղ գաւառի հայաբնակ գիւղերը։ Վիճակագրական.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 135-137


Ազգային

Խմբագրական Հայաստանեայց եկեղեցին Պարսկահայքում եւ հեռաւոր գաղութներում 1885 թուին։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 137-142


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 142


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Անանիա Շիրակացի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ, էջ 143-152


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Գ