Երեսուներորդ Տարի, 1896

Թիւ Ժ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Փրկարար լուսաւորութիւնը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 441-443


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Հայոց եկեղեցւոյ յարաբերութիւնը Աղուանից հետ ըստ Վրթանես Քերթողի գրութեան.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 443-447


Սոցին Համիսլամականութիւնը եւ նորա անմատչելիութիւնը քրիստոնէական ազդմանց համար.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 447-451


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 451-455


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Մայրս.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 456


Քարամեան, Նիկողայոս Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ).
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 456-458


Մատենախօսութիւն

Խմբագրական Die armenischen Handschriften des klosters von Argni (Arghana). Dr. Fr. Müller.- Wien 1896 = (Արղնի վանքի հայերեն ձեռագիրները. Դր. Ֆր. Միլլէր. Վիեննա, 1896)։- Armenien, Beitrag sur Kenutnis der Geschichte, der Kirchlichen und äusseren Verhältnissen des Landes. Spanuth Pöhlde- Stuttgart, 1896 (Հայաստան. Այդ երկրի պատմութեան, եկեղեցական և արտաքին հանգամանքներին ծանօթանալու նպաստ, Շպ. Պէօլդե, Շտուտգարտ, 1896).
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 458-459


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մի նկատողութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 459-460


Մանկավարժական-Բանասիրական

Մանդինեան, Սեդրակ Ծաղիկների խնամք դպրոցներում.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 460-462


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 462-463


Ազգային

Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3).
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 463-476


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 476


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 476


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Պատասխանի ի Հայոց թղթոյն Աղուանից Վրթանիսի Քերթողի.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ, էջ 477-488


Մատենախօսութիւն

Խմբագրական Ազգային ջոջեր.- Յ. Յ. Պարոնեան։ Գ. տպագրութիւն։ Թիֆլիս, 1896։- Ներքինապետ Ասլանը.- Յ. Բաբախանեան։ Թիֆլիս, 1896։- Փոքրիկ զրոյցներ.- Կազմեց Գ. Բաբուրեանց։ Թիֆլիս, 1896.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ժ