Քսանիններորդ Տարի, 1896

Թիւ Զ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Վարդավառ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 257-259


Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի Քարոզ Ա. Խօսեցեալ ի տօնի կաթուղիկէ սուրբ Էջմիածնի։ (Ի սուրբ Հոգի եկեղեցւոջ Մանչեսթր քաղաքի).
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 260-264


Կոստանեանց, Կարապետ Ս. Լուսաւորչի աջը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 265-272


Քարամեանց, Նիկողայոս Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 272-278


Գրականական-Պատմական

Խաչատուր Կեչառեցի Ողբ Խաչատրոյ Կեչառաւոյն վասն իշխանացն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 278


Եզնիկ վարդապետ «Արարատ»-ի խմբագրութեան.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 279-280


Բանասիրական

Հայկունի, Ս. Դէրսիմ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 280-282


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 282-283


Ազգային

Խմբագրական Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան հանդէսը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 283-284


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 284-290


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 290-291


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 291


Խմբագրական Վրիպակք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 291


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Անանիա Շիրակացի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ, էջ 292-296


Մատենախօսական

Քարամեանց, Նիկողայոս Յովհաննէս Կոստանեանց. Շիրակի լեգենդներից և ժողովրդական կեանքից. Ալէքսանդրապոլ, 1896։- Կ. Կոստանեանց. Նոր ժողովածու. Թիֆլիզ։- Յով. Թումանեանց. Մծիրի, Լերմոնտովի։ Դաշնակներ, 1896.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Զ