Երեսուներորդ Տարի, 1897

Թիւ Բ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Ճշմարիտ հերոսը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 49-51


Կոստանեանց, Կարապետ Մեհեկան ամիս.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 52-59


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Անցեալ 1896 թ.-ը քրիստ. եկեղեցիների համար համառօտ ընդհանուր տեսութիւն։- Հայաստանում տառապանքներն ամոքելու Գերմանական օգնող դաշնակցութեան չորրորդ համաժողովը։- Տասնեւվեց ձայն երգեցողութիւն պատարագի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 59-66


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Նոր գարուն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 67


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Նիւթեր Աղուանից պատմութեան ուսումնասիրութեան համար. Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան բնագրի վերայ եղած փոփոխութիւները.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 67-70


Մատենախօսութիւն

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Ադինայի նամակները. «Թագաւոր ի տանէ Դաւթի». Պրոֆ. Ի.Հ. Ինգրայամ։ Թարգմ. ռուսերէնից Յովսէփ քահ. Տէր-Պետրոսեանց. Թիֆլիս, 1897.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 70-72


Մանկավարժական-Բանասիրական

Մանդինեան, Սեդրակ Ռուսերէնի ուսումն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 72-78


Կ. Տ. Խ. Ժանտախտ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 78-80


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 80-81


Ազգային

Խմբագրական 1896 թ-ը Հայաստանեայց ս. եկեղեցւոյ համար.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 81-83


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 83-90


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 90


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 90


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Անանիա Մոկացի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ, էջ 91-96


Մատենախօսութիւն

Ս. Մ. Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վերայ, Հ. Ղևոնդ վ. Յովնանեանի. Վիէննա, 1897.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ


Խմբագրական Կենդանիների բնազդն ու հասկացողութիւնը. Կազմեցին Ա. Չիլինկարեան և Տ. Ռաշմաճեան։ Աղէքսանդրապօլ, 1897.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Բ