Երեսուներորդ Տարի, 1897

Թիւ Ե

Կրօնական-Բարոյական

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ Քրիստոնէի գերակայ գաղափարը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 193-195


Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 195-199


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Իրենէոս եւ նշխարներ նորա գրուածներից.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 199-203


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 203-210


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Ա՜խ, ես գիտեմ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 210


Ս. Յ. Մարգարէից գրքերի հետքերը Եղիշէի պատմութեան մէջ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 211-212


Քարամեանց, Նիկողայոս Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ).
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 213-217


Մանկավարժական-Բանասիրական

Ս. Մ. Մի գլուխ նորագոյն թուաբանութիւնից.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 217-221


Կոմիտաս վարդապետ Հայոց եկեղեցական երաժշտութիւնը ԺԹ դարում։ Ա շրջան.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 221-225


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 226


Ազգային

Խմբագրական Հայաստանեայց եկեղեցւոյ տարագիր զաւակները.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 226-229


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 229-232


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 232-233


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 233


Յաւելուած

Բաղդասարեանց, Սահակ վարդապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ (Կանոն Թադէոսի Առաքելոյ).
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 233-234


Ամատունի, Սահակ վարդապետ «Կանոն Թադէոսի Առաքելոյ» շարականի բաղդատութիւնը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե, էջ 234-240


Մատենախօսութիւն

Մանդինեան, Սեդրակ Այբբենարան առանց ուսուցչի կարդալ սովորելու համար, պատկերներով. Յօրինեց Յ. Տ. Միրաքեանց։- Ժողովրդի ընթերցանութիւնը, նոյն հեղինակի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ե