Երեսունմեկերորդ Տարի, 1897

Թիւ ԺԱ-ԺԲ

Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Մեղքի իսկական նշանակութիւնը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 467-469


Վինէ, Աղէքսանդր Աղէքսանդր Վինէի մտքերը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 469


Սպասովիչ, Վ. Քրիստոսի չարչարանքները Օբեր Ամմերգաուի մէջ։ (Վ. Սպասովիչի ճանապարհորդական յիշողութիւններից քաղուածոյ թարգմանութիւն).
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 470-481


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 481-489


Գրականական-Պատմական

Գրախօսութիւն

Խմբագրական Братская помощь пострадавшимъ въ Турцiи Армянамъ. (Եղբայրական օգնութիւն Տաճկաստանում վնասուած հայերին). Մոսկուա, 1897 ամի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 489-494


Աբեղեան, Մ. Մեր երկու գրական լեզուի միութեան խնդիրը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 494-503


Գելցեր, Հ. Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 503-509


Մանկավարժական-Բանասիրական

Խմբագրական Թէ ի՞նչպէս պետք է ուսումը հետաքրքրական անել.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 509-517


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 517-519


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ (Տ.Երեմիա Արքեպիսկոպոսի մահը եւ թաղումը)։- Պարսկահայք։- Տաճկահայք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 519-527


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 527-530


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 530


Յաւելուած

Խալաթեանց, Գր. Մովսէս Խորենացի եւ իւր աղբիւրները։ Գրիգոր Աստուածաբան.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 531-539


Խմբագրական Ցանկ նիւթոց 1897 Արարատ ամսագիր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ


Մատենախօսութիւն

Խմբագրական Պատկերազարդ բնական պատմութիւն.- Գ. Հանքաբանութիւն. Վարժարաններու և գիմնազիոններու համար. Հ. Գաբրիէլ Վ. Ե. Մէնէվիշեան. Վիեննա, 1897 ամի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ ԺԱ-ԺԲ