Երեսունմեկերորդ Տարի, 1897

Թիւ Թ-Ժ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Սրբալոյս միւռոնի օրհնութիւնը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 387-389


Խմբագրական Ս. Միւռոնօրհնութեան հանդէսը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 389-390


Խմբագրական Լամբէթի ժողով։- Թուղթ շրջաբերական.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 391-400


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 401-405


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Երբ տեսնում եմ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 406


Խապայեան, Սահակ եպիսկոպոս Պատուարժան խմբագրութիւն «Արարատ» ազգօգուտ ամսագրոյ յԷջմիածին։- Բաղդատութիւն տպեալին եւ մեր ձեռագիր օրինակին.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 406-410


Մեսրոպ, վարդապետ Մեծ Սոկրատի ս. Էջմիածնի Երուսաղէմի ս. Յակովբեանց վանքի ձեռագրերը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 410-411


Խալաթեան, Գր. Յաւելուած Գրիգոր Խլաթեցու պատմական վիպասանութեան.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 411-413


Գելցեր, Հ. Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 413-422


Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Խորենացու ժամանակը որոշելու նոր փորձ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 422-424


Աբեղեան, Մ. Մեր երկու գրական լեզուի միութեան խնդիրը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 424-431


Մանկավարժական-Բանասիրական

Գ. Ղ. Թէ ի՞նչ միջոցների պէտք է դիմեն դպրոցները կակազելու առաջն առնելու համար.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 431-434


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 434-435


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Կոստանեանց, Կարապետ Հայի համբերատար ոգին.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 435-438


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 438-454


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 454-456


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 456


Յաւելուած

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 456-463


Խմբագրական Նոր ստացուած գրքեր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 463-464


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ, էջ 465-466


Խմբագրական Տպարան Մայր Աթոռոյ ս. Էջմիածնի, վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը .
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Թ-Ժ