Երեսունմեկերորդ Տարի, 1897

Թիւ Ը

Կրօնական-Բարոյական

Կոստանեանց, Կարապետ Հին յիշատակներ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 339-343


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 343-346


Գրականական-Պատմական

Գրախօսութիւն

Ս. Կ. Հայերէնի քերականութիւնը Հայնրիխ Հիւբշմանի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 346-351


Գելցեր, Հ. Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 351-361


Մանկավարժական-Բանասիրական

Խմբագրական Սահմանափակ կրթութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 361-365


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 366-367


Ազգային

Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 368-376


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 376-377


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 377


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 377


Յաւելուած

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը, էջ 378-384


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1897) Թիւ Ը