Երեսուներորդ Տարի, 1897

Թիւ Զ

Կրօնական-Բարոյական

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ Կրօնի կենսատու զօրութիւնը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 241-243


Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 243-251


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Տիմոթէոս Էլուրոսի նորագիւտ երկը եւ նորա մի քանի նոր հատուածները նախնի հայրերից առած.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 251-257


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 258-262


Գրականական-Պատմական

Գելցեր, Հ. Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 262-263


Մանկավարժական-Բանասիրական

Խմբագրական Երեւակայութիւնը կրթութեան գործում.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 264-266


Խմբագրական Խուլ եւ համրների օրինակելի դպրոց Զուիցերիայում.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 266-268


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 268-269


Ազգային

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ Լուսաւորչի կոչը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 269-270


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 270-274


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 274-275


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 275


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Անանիա Մոկացի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ, էջ 275-288


Մատենախօսութիւն

Խմբագրական Յանուն Մ. Յ. Էմինի բարձրագոյն հաստատուած ազգագրական ֆոնդը հրատարակել է ռուսաց լեզուով բազմավաստակ հայագետի երկերի երկրորդ հատորը՝ переводы и статьи Н. О. Эмина վերնագրով-«Մ. Յ. Էմինի թարգմանութիւնը և յօդուածները».
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Զ