Արարատ, 1901

Համար Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1901 թ.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 67


Խմբագրական Ազդ.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 68


Կրօնական

Բարխուդարեան, Մակար եպիսկոպոս Ընտանեկան խաղաղութեան մասին.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 68-75


Ելեոնսկի, Նիկողայոս քահանայ Մարդկային կեանքի վախճանական նպատակը.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 75-82


Եւդոկիմ վարդապետ Յովհան Կրոնշդատցու ընղհանուր խոստովանութիւնը.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 82-84


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 84-85


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 85-88


Խմբագրական Եսայի արքեպիսկոպոս.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 88-89


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 89-90


Մատենախոսութիւնք

Խմբագրական Գուիտոն Լուսինեան. Ֆրանսահայ ընդարձակ պատկերազանդ բառագիրք. Ա. հատոր։- Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի։-Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սանասարեան վարժարանի ի Կարին։- Սմբատ Շահազիզեան, Յիշողութիւններ Վարդանանց տօնի առիթով.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 90-92


Ղազարեան, Գէորգ Երկրագործական անհրաժեշտ գիտելիքներ.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 92-99


Պալեան, Մկրտիչ Գողթան երգերի տաղաչափութեան մասին.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 99-106


Աբեղեան, Մանուկ Շամիրամի առասպելը.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 107-118


Խմբագրական Մանրալուրք.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 118-120


Յաւելուած

Մխիթար Գոշ Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 121-127


Խմբագրական Վրիպակ.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 127


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Բ, էջ 128-129