Արարատ 1902

Համար Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունվար 1902 թ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա


Պաշտօնականք

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Կանոնական կոնդակ։ 30 յունիսի 1899 թ.-ի, Հ.797։- Խնամէական հինգերորդ աստիճանի չհասութեան մասին.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 3-4


Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Կանոնական կոնդակ։ 18 դեկտ. 1899 թ.-ի, Հ. 1490։- Ազգականութեան (=Արենակցութեան) յոթերորդ աստիճանի ամուսնութեանց մասին.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 4-5


Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Կանոնական կոնդակ։ - 4 յունիս, 1902 թ.-ի, Հ. 4, Անվավեր և անթոյլատրելի պսակների մասին.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 5-7


Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Կոնդակներ «Արարատ»ի խմբագրութեան։ - 22 դեկտ. 1901 թ.-ի, Հ. 1988 և յունուարի 1902, Հ. 1999.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 7-9


Կրօնական

Եզնիկ Կողբացի Եզնիկ վարդապետի խրատները.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 9-16


Թումանեան, Հովհաննէս Աստուծոյ ապառնալիքը.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 17


Տիգրանեան, Սիրական Կանոնական իրաւունքը և նրա աղբիւրները.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 18-24


Ամատունի, Սահակ վարդապետ Հայոց ժամակարգութիւնները հինգերորդ դարում։ ժամագրքի թարգմանութիւն։ Ժամակարգութիւն։ Գիրք աղօթից։ Աղօթամատոյց եւ ժամագիրք.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 24-38


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Կորիւն վարդապետ Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 38-42


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Հայ-կաթոլիկ եպիսկոպոսութեան հարցը Հունգարիայում։ Գալիցիայի Հայ-կաթոլիկ հասարակական փողերի վատնումն (Եղերերգութիւն մը ի Լեմպէրկ).
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 43-48


Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս Անցեալ դարերի յիշատակ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 49-53


Մխիթար վարդապետ Տեղեկագիր Ա., Բ., Գ., Դ. 1900 թ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 53-63


Աճառեան, Հրաչեայ Մեր լեզուի տարրերը.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 64-68


Ղազարոսեան, Մելքոն Երկրագործական զրոյցներ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 69-71


Մատենախօսութիւն

Մանանդեան, Յակոբ ԳԷորգ Մելիք-Կարագեօզեան. Գերմանական օգնութեան ընկերութիւնները Տաճկա-Հայաստանի համար։ Թիֆլիս, 1901.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 72-75


Մանանդեան, Յակոբ «էմինեան Ազգագրական ժողովածու». Հատոր Բ. Ժողովրդական վէպ և հէքեաթ։ Հաւաքեց Ս. Հայկունի։ Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1901.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 75-77


Մանանդեան, Յակոբ Մեսրոպ Մաշտոց. կազմեց Ե. Թ.։- Բեօրնսոն. կազմ. Ե. Թոփչեան։- Մահմեդ. կազմեց Ե. Թ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 77-78


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 78-79


Խմբագրական Ազդ «Արարատ»ի խմբագրութիւնից.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 79


Հաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Պետրոս Սիւնեաց եպիսկոպոս.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 80-87


Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Երանելոյն Պետրոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի գովեստ ի սուրբ Աստուածածինն եւ ի միշտ կոյսն Մարիամ ըստ յորջորջման նորին։ Եւ ի սուրբ գրոց լուծմունք նոցին, հոգեւոր իմաստիւք.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 88-98


Խմբագրական Բովանդակութիւն յունվար 1902 թ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա, էջ 99-100


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Ա