Արարատ 1902

Համար Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1902 թ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Պաշտօնական ազդ ի դիւանէ Վեհափառ Հայրապետի (Լազարեան Ճեմարանի 20 նոր թոշակաւորների մասին, որոնց ընտրութիւնը լինում է Վեհ. Հայրապետի ընտրութեամբ).
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 103-106


Կրօնական

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Ատոմեանք.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 106-108


Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Ի յիշատակ անձնատուր նահատակութեան Ատոմեանց զորավարաց.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 108-113


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ «Քարոզեաց յառաքեալսն» եւ «Յոյս յարութեան».
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 113-120


Տիգրանեան , Սիրական Կանոնագիրքը եւ մեր կանոնական իրաւունքը.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 120-130


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Չհասութեան վերաբերեալ կանոնական կոնդակներ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 130-135


Տաճկահայք

Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կոստանդնուպոլսոյ Կ. Պօլսի ս. Պատրիարքի շրջաբերականը եւ որբանոցների վերածումը արհեստանոցների։- Հրահանգ կազմակերպութեան գաւառական ազգային արհեստանոցներու.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 135-141


Մխիթար վարդապետ Տեղեկագիր Ա., Բ., Գ., Դ. 1900 թ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 142-152


Ֆարրար, Փ. Վ. Քրիստոնէութեան Արշալուսին.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 152-167


Մանանդեան, Յակոբ Մի դիտողութիւն հայոց ներքին կեանքի ուսումնասիրութեան վրայ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 167-171


Մատենախօսութիւն

Մանանդեան, Յակոբ С. Т. Къ вопросу о порядкђ производства брачныхъ дђлъ в армяно-григорiанской церкви («Вђстникъ Права» дек. 1901).
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 171-172


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 172-173


Մահացուցակ

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Օգիւստ Կարիէր, Աղեքսանդր Երիցեան, Յովսէփ Ճանիկեան.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 173-174


Ղազարեան, Գէորգ Անասնապահութիւն եւ անասնաբուծութիւն. Մեծ եղջիւրաւոր անասունները.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 175-182


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Պետրոս Սիւնեաց եպիսկոպոս։- Հարցմունք յաղագս մարմնաւորութեանն Տեառն զանազանք՝ Վաչագանի Աղուանից իշխանի ընդ Պետրոսի Սիւնեաց Եպիսկոպոսի եւ Իմաստասիրի.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 183-200


Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Երանելւոյն Պետրոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Յաղագս Հաւատոյ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 200-203


Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1902 թ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ, էջ 204


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Բ