Արարատ 1902

Համար Գ-Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ-ապրիլ 1902 թ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ


Պաշտօնականք

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Պարսից Շահնշահին Նովրուզի առթիվ և Նորին Մեծութեան պատասխանը.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 207


Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 208-209


Խմբագրական Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ծխական կանոնադրութիւն.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 209-232


Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Օրհնության կոնդակ Տփխիսի հայ հասարակութեանը, այդ քաղաքի «Վանք» եկեղեցու նորոգության առթիվ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 232-235


Կրօնական

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Իմ ուխտ Թադէի վանուց.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 236-242


Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս «Քարոզեաց յառաքեալսն» եւ «Յոյս յարութեան».
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 242-245


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Մայր Աթոռ

Կորիւն Վարդապետ Ճանապարհորդութիւն Վեհափառ Հայրապետի ի Տփխիս եւ վերադարձը.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 245-249


Խմբագրական Հայոց Կոնսիստօրիայի 400,000 րուբլու պահանջը ժողովրդական լուսաւորութեան մինիստրութիւնից (Կառավարչական Սենատի քաղաքացիական վճռաբեկ Դեպարտամենտի նիստը 1902 թուի մարտի 20 -ին).
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 249-252


Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Ղուկասեան Մրցանակի Կանոնադրութիւն.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 252-255


Տաճկահայք

Խմբագրական Սանասարեան վարժարան.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 255-261


Խմբագրական Պոլսի հայ թաղական վարժարանները.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 261-262


Ադոնց, Նիկողոս Հայոց առաքելութիւնը Հոնաց աշխարհում (Զ դար).
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 262-274


Խալաթեան, Գրիգոր Տէր Գաբրիէլ Պատկանեանի ձեռագիրների մասին.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 274-281


Թանդեան, Սահակ Լեհահայերի մասին.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 282-292


Մուշէ վարդապետ Երկաթէ Դիմակը.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 292-313


Աճառեան, Հրաչեայ Հիւնքեարպէյէնտեանի լեզուաբանական դրութիւնը.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 313-323


Կրիժանովսկի, Օ. Վ. Մանկական եւ մարմնամարզական խաղերը որպէս միջոց մատաղ սերնդի ֆիզիկական կրթութեան։ Պատմ. տեսութիւն О. Վ. Կրիժանովսկու.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 323-335


Մատենախօսութիւն

Մանանդեան, Յակոբ Александръ Анинскiй. Исторiя армянской церкви (до XIX вђка). Кишиневъ, 1900.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 335-342


Աճառեան, Հրաչեայ Ասորեստանեայ և Պարսիկ սեպագիր արձանագրութիւնք կամ նոցին քաղուածք, որոնք Նաիրի-Ուրարտու աշխարհին պատմութեան կը վերաբերին։ Թարգմանեաց ՅովսԷփ վրդ. Սանտալճեան. Վիեննա, 1901.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 343-345


Մանանդեան, Յակոբ Մարիա Կորելլի։ Մի մանկան հոգու պատմութիւն, վէպիկ ոչ մանուկների համար։ ՌուսերԷնից թարգմանեց Տ. Վ.։ Վաղարշապատ, 1902.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 345-347


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 348-349


Ղազարոսեան, Մելքոն Գոմէշը.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 350-353


Ղազարեան, Գէորգ Անասնապահութիւն եւ անասնաբուծութիւն. Մեծ եղջիւրաւոր անասունները.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 354-367


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Ստեփանոսի Իմաստասիրի՝ Վասն Անապականութեան Մարմնոյն։ Ութերորդ դարի առաջին կիսի ափթարտոդոկետական վաւերագիր.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 368-400


Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ-ապրիլ 1902 թ.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ, էջ 401-402


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԵ, (1902) Համար Գ-Դ