Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ


Պատճէն

Մկրտիչ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց Շրջաբերական կոնդակ յանուն թեմակալ առաջնորդաց Հայոց Ռուսաստանի (բաց ի Բեսսարաբիոյ).
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 863-864


Պաշտոնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 865-868


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 868-872


Կրօնական

Խմբագրական Վերածնութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 873-882


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 882-883


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 884-885


Խմբագրական Թարգմանչաց տօնը և Յ. Իզմիրեանց գրական հանդէսը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 885-889


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 890-895


Չելցով, Մ. քահ. Մահուան պատիժը և եկեղեցին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 895-898


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 898-900


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 900


Գիտական

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Քննադատութիւն «Государственный строй древней Грузіи и древней Арменіи.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 901-908


Վերմիշեան, Աղէքսանդր Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի միջնորդութեան առթիվ (Պատմական հաւաստիք).
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 909-916


Օրշանսկի, Ի.Գ. Հոգեբանութեան տեղը գիտութիւնների շարքում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 916-925


Խմբագրական Գիրք պետութեան մասին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 925-934


Հայկունի Ս. Տրապիզոնի հայ գիւղացու կեանքը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 934-942


Յաւելուած

Ղլտճեան, Արսէն Կանոնք Ներսիսի կաթուղիկոսի և Ներշապհոյ Մամիկոնէից եպիսկոպոսի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 943-968


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ժ, էջ 969-970