Տարի ԼԹ, 1906

Թիւ Ը-ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն օգոստոս-նոյեմբեր 1906 թ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ


Խմբագրական Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 635-639


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 640-644


Մելիք-Թանգեան, Ն.Վ. Զանազան տեղեկութիւններ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 645-654


Կրօնական

Խմբագրական Բարութեան աճումը։-Աւետարանը պատմութեան մէջ։-Բարեկենդան։-Ապաշխարութեան քարոզիչը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 655-676


Խմբագրական Քրիստոսի հետքով.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 677-699


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 700-709


Մելիք-Թանգեան, Ն.Վ. Նամակ խմբագրութեան.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 710


Խմբագրական Մահագոյժ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 711


Գիտական

Կանայեանց, Ստեփան Մամիկոնեանց պատմութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 712-732


Խմբագրական Եկեղեցական զգեստների ծագման ժամանակի մասին.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 733-751


Վերնէր, Ն. Ո՞ւր է տանում հասարակութեան զարգացումը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 752-760


Աճառեան, Հրաչեայ Մատենախօսական.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 761-765


Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Արարատի խմբագրութեան.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 766


Մելիք-Շահնազարեանց, Կ. Կ. Տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն Յունիս ամսոյ 1906 ամի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 767-771


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ը-ԺԱ, էջ 772-776