Տարի ԽԲ, 1909

Համար Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1909 թ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Կովկասի փոխարքայի նամակը Տ. Տեղակալին։- Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի։- Ամուսնալուծութիւնք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 115-121


Կրօնական-Բարոյական

Րօսինսկի Աղօթք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 122-132


Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ Կրթական ժողով.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 132-135


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 136-137


Գրական բանասիրական

Պետրով, Գր. ք. Նիկոդիմոս.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 138-153


Սերգէենկօ Ինչպէս է կենցաղավարում եւ աշխատում Կոմս Լ. Ն. Տոլստոյը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 153-155


Աճառեան, Հրաչեայ Պատմութիւն Եղիա քահանայի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 156-168


Հնագիտական պեղումներ 1907 թուին

Խ.ծ.վ. Արմաւիր։-Արտաշատ։-Դուին։-Գառնի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 169-180


Րանկէ, Գ. Նոր պեղումներ Եգիպտոսում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 181-186


Պապիրուսներն և նրանց նշանակութիւնը

Խմբագրական Պապիրուսներն և նրանց նշանակութիւնը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 187-189


Տաճկահայք

Խմբագրական ա. Եկեղ. կալուածներ, բ. Թոփգաբուի ազգ. գրաւեալ կալուածները, գ. Վանի որբախնամ ընկ., դ. Հայ բող.և ազգ. Պատրիարքարանը, ե. Նամակ Զեյթունից, զ. Եգիպ. հայերը և Հայաստանի կարօտեալները, է. Երուսաղէմի գործեր, ը. Կիլիկիոյ կաթուղիկոսին խնդիրը, թ. Ի՞նչ կանցնի Կիլիկիոյ մէջ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 190-194


Գիտական նորութիւններ և տեղեկութիւններ

Խմբագրական ա. Հանճարն և հասակը, բ. Ջայլամաբուծութիւն Նոր-Զելանդիայում, գ. Հեռախոսներն 1907 թուին, դ. Ելէքտրուղի Կովկասում, ե. Ժանտախտի մեծ համաճար. ազդեցութիւնը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 195-200


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Նամակ խմբագրութեան.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 201-203


Հերթեւցեան, Ներսէս քահանայ Զարմանալի քննադատութիւն.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 203-206


Խմբագրական Կոչ հանգանակիչ մասնաժողովի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Բ, էջ 207-208