Տարի ԽԲ, 1909

Համար Է-Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1909 թ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը


Առաջին յաւելուած

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի ուղևորութիւնը Կ. Պոլսից Ս. Էջմիածին.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 1-95


Պաշտօնական

Խմբագրական ա. Կայսերական հրովարտակներ։ բ. Հեռագրներ։ գ. Թղթեր։ դ. Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 555-569


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Աստուծոյ արդարութիւնը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 570-583


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 584-589


Գրական բանասիրական

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Մխիթար Հերացու և Ամիրդովլաթ Սեբաստացւոյ երկու նշանաւոր ձեռագրերը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 590-596


Սարգսեան, Սմբատ քահանայ Սնոտիապաշտութիւններն և հաւատալիքները գիւղում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 596-608


Պղատոն Կրիտոն. Սոկրատթս եւ Կրիտոն.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 608-625


Խմբագրական Վարակիչ սովորութիւններ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 625-638


Քո նախկին ուսուչից Նամակներ դաստիարակութեան մասին.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 638-649


Աւչեան, Գրաօաւ Յաւութիւն Նիստ ու կաց խոյեցւոց.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 650-662


Տաճկահայք

Խմբագրական ա. Կիլիկիայի կոտորածները, բ. Սանասարեան վարժարան գ. Մշոյ վիճակ, դ. Տուլլասար գիւղի սովը, ե. Առանց մաքսի հացահատիկի՝ Ռուսիայից Էրզրումի նահանգը արտահանութիւնը, զ. Պապի նուէրը Կիլիկիայի տառապեալներին, է. Սոի Սահակ կաթուղիկոսի հրաժարականը և նրա պատճառները, ը. Յետնեալ տուրք Երուսաղէմի թ. զինւորական տուրքի գանձումն, ժ. Երուսաղէմի խնդիրը նախարարաց խորհրդոյ յանձնուած, ժա. Փոխադարձ այցելութիւններ Գր. Տ. Եղիշէ եպիսկոպոսի պատրիարք ընտրուելն ու պաշտոն ստանձնելը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 663-680


Այլ եւ Այլք

Խմբագրական ա. Մեծ մարդիքը և դպրոցը, բ. Օձաքար.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 680-683


Խմբագրական Տեղեկատու.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 684-687


Ղեւոնդ Եպիսկոպոս Նամակ խմբագրութեան.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 687


Խմբագրական Հաշիւ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 688


Խմբագրական Ցուցակ Անտիոքի եւ շրջակայ գիւղօրէից հայ բնակչութեան.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 689-690


Խմբագրական Նոր ստացուած գրքեր և հրատարակութիւններ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 690-691


Խմբագրական Կոչ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 692


Յաւելուած

Խմբագրական Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Է-Ը, էջ 49-80