Տարի ԽԳ, 1910

Համար Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն օգոստոս 1910 թ.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը


Պաշտօնական

Խմբագրական ա. Միւռոնօրհնութեան յետաձգումն. բ. Հայրապետական տնօրէնութիւններ գ. Քաղուած Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 678-684


Կրօնական-Բարոյական

Դրումմոնդ, Հենրի Ամենագեղեցիկ բանը կեանքում.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 685-690


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Խմբագրական Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 691-700


Խմբագրական Հայ Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 701


Խմբագրական Օտար եկեղեցի (պրաւոսլաւ, յոյն-օրթոդոքս բողոքական, կաթոլիկ եկեղեցի).
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 701-712


Դուրեան, Եղիշէ Արքեպիսկոպոս Կարեւոր. Եկեղեցիներում միտինգը արգելւում է.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 713-714


Բանասիրական

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Կրօնը աշխարհիկ միջնակարգ ուսումնարաններում.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 715-719


Խմբագրական Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում IV-V (դր).
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 719-726


Քաջբերունի Բադա գիւղի աւերումն.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 727-734


Գէորգ Իմ իղձը.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 735


Աւդալբէգեան, Թադէոս Խաչատուր Աբովեան.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 735-743


Յարութիւնեան, Յակովբ Կանտի իմացաբանութիւնը.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 743-750


Օլթեցեան, Ա. Ձևագիտութեան դասաւանդութիւնը տարրական դպրոցներում.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 751-760


Մուսայէլեան, Հայրապետ Անդրկովկասի հողային պայմանները.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 760-765


Գրախոսութիւն

Նազարեանց, Էմմանուէլ քահանայ Պօտապենկօ «Ոսկե շքադրամ», Թիֆլիս, 1910.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 765-766


Կանայեանց, Ստեփան Ջոջանց տուն.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 767-779


Թղթակցութիւններ

Ղեւոնդ եպիսկոպոս «Արարատ» ամսագրի յարգելի խմբագրութեան.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 780


Կանայեանց, Ստեփան Ս.Էջմիածնի Գ. Հոգեւոր Ճեմարանի տեսչի օգնական պ. Մենտոր Ռոստոմեանին.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 780-782


Խմբագրական Հաշիւ Սարգիս Հասան Ջալալեանցի դրամագլխի 1909 թուի համար.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 782-783


Խմբագրական Մահագոյժ. Եղիա Հասան-Ջալալեան և Յովէլ վարդապետ.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 783-785


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 786


Յաւելուած

Մառ, Նիկողայոս Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ը, էջ 49-64