Արարատ, 1911

Համար Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 807-809


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 809-813


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Մանուկ Յիսուսը տաճարում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 814-819


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 820-833


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 833-835


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 836-845


Գրական-Բանասիրական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 846-854


Տէրտէրեան, Արսէն Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 854-860


Թանդեան, Սահակ Հայ լեզուի խանգարմունք.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 860-862


Զատօ Վարդին:—Առուակին.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 863


Աւդալբէգեան, Թադէոս Հողի վիշտը Մուրացանի երկերում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 864-867


Քաջբերունի Կռզեն գիւղի աւերումը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 868-878


Ռշտունի, Ներսէս Իմ կեանքի շէմքում մառախուղն ու մութ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 878


Մատենախօսութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Армянсія древности въ Аккермане (въ Бессарабіи). Л. М. Меликсетъ-Бековъ. Тифлисъ 1911.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 879-881


Տեղեկատու

Խմբագրական Տեղեկատու.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 882


Խմբագրական Միացեալ ընկերութիւնք Հայոց Կ. Պօլսոյ։- Վարժարանք, դպրոցական տարեշրջան 1910—1911.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 882-884


Խմբագրական Ստեփան եպիսկոպոս Աղազատեան.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 884


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 885


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 885


Յաւելուած

Բօլօտով, Վ. Վ. Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ժ, էջ 65-80