Արարատ, 1911

Համար ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ


Յաւելուած

Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Կաթուղիկոսական ընտրութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 1-56


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 967-968


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 968-972


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 973-980


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 980-981


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եպիսկոպոսական եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 981-991


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 992-1003


Գրական-Բանասիրական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 1003-1012


Տէրտէրեան, Արսէն Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 1012-1026


Աւդալբէգեան, Թադէոս Հողի վիշտը Մուրացանի երկերում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 1027-1036


Քաջբերունի Կռզեն գիւղի աւերումը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 1037-1043


Մատենախօսութիւն

Կանայեան, Ստեփան Հին և նոր պարականոն շարականներ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 1044


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ


Յաւելուած

Բօլօտով, Վ. Վ. Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԲ, էջ 97-112