Հիսուներորդ Տարի, 1915

Համար Բ-Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար-մարտ 1915 թ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակները.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 99-103


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 104-123


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 123-124


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 124-127


Խմբագրական Բարձրագույն ներումն.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 127


Կրօնական-Բարոյական

Սիմեօնեանց, Արսէն քահանայ Վարդանանց յիշատակին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 128-131


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 132-133


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օտար եկեղեցիներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 134-137


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Տաճկահայ գաղթականները Ռուս-Տաճկական պատերազմի ընթացքում.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 138-149


Պապաճանեան, Առաքել Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս գաղթեցինք.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 150-169


Խմբագրական Հայերի կոտորածը Տաճկաստանում.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 170


Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի դիմումները.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 170-177


Խմբագրական Կոտորածների ձայնը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 177-178


Աղասարեան, Բ. Ոգելից ըմպելիքների մասին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 179-187


Մանկավարժական

Պաբստ Գործնական դաստիարակութիւն.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 188-194


Պատմագիտական

Յովհաննիսեան, Ա. Յակոբ Դ. Ջուղայեցի կաթուղիկոսը և տաճկահայ նուիրակութեան խնդիրը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 195-205


Տէր Պողօսեան, Գր. Արմաւիրի չերքեզախոս հայերի անցեալի մասին-հայրենիքը և գաղթը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 205-211


Գարեգին վարդապետ Հայագիտական այլ և այլք.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 211-219


Հախումեան, Աշոտ Ուրուագծեր Ղարաբաղի անցեալից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 220-222


Աճառեան, Հ.Ագաթանգեղոսի խոտցոց բառը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 223-224


Ամատունի, Սահակ վարդապետ Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 225-240


Սիօն վարդապետ Չքնաղագեղն Մանդու.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 241-246


Լեզուաբանական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ «Եղանիմ» բայի կրած կերպարանափոխութիւնները. ր
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 247-253


Գրախօսական-քննադատական

Վ.Տ.Յ. X. Кучукь— Иоаннесовь. Краткий очерк армянской литературы V века.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 254


Նուպար Պօղոս Շրջաբերական.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 255-256


Խմբագրական Ի գիտութիւն ընթերցողների.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 256.


Խմբագրական Ստացուած գրքեր
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Բ-Գ, էջ 257