Հիսուներորդ Տարի, 1915

Համար Դ-Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ-մայիս 1915 թ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 259-277


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 278-280


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 280-282


Կրօնական-Բարոյական

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ս. Էջմիածնի տօնը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 283-286


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 287-292


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օտար եկեղեցիներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 293-301


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Խմբագրական Հայկական հարց: Երեք պետութեանց պատմական հեռագիրը հայկական կոտորածների առթիւ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 302-304


Խմբագրական Կոտորածների ձայնը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 304-306


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Տաճկահայ գաղթականները Ռուս-Տաճկական պատերազմի ընթացքում.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 307-316


Աղավելեանց, Բաբգեն վարդապետ Նարնջագույն գիրք: Տաճկա-Հայաստանի բարենորոգութիւնների մասին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 317-333


Թումանեան, Հովհաննէս Վերջին օրը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 334-336


Աղաջանեանց, Կ. Բժշկապետ ԱրտաշԷս Յովհաննիսեան Բուդուղեան.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 337-339


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Հանգուցեալ Սարգիս Խռճիեանի կտակը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 340-345


Մանկավարժական

Պաբստ Գործնական դաստիարակութիւն.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 346-357


Պատմագիտական

Մելիքսէթ - Բէկով, Լ. Էրզրումի վիլայէթի Իշխան աւանը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 358-360


Ամատունի, Սահակ վարդապետ Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 361-364


Տէր Պօղոսեան, Գր. Արմաւիրի չերքեզախօս հայերի անցեալի մասին—հայրենիքը և գաղթը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 365-381


Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայէրեն ձեռագրերը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 381-388


Յակովբեանց, Յ. Տ. Ս. Նազարեանի նամակները.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 389-405


Լեզուաբանական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. Աճումը հայերէնի մէջ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 406-409


Գրախօսական-քննադատական

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ Айсоры Ванского вилайета. Е. А. Лалаянъ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 410-412


Նուպար Պօղոս Շրջաբերական.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 413-414


Խմբագրական Վանի գրաւման աոթիւ եղած շնորհաւորական հեռագիրներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Դ-Ե, էջ 415-416