Հիսուներորդ Տարի, 1915

Համար Է-Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1915 թ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակները.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 515-521


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 521-541


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 541


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 542-543


Կրօնական-Բարոյական

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Մեր որբերը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 544-546


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 547-552


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օտար եկեղեցիներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 553-561


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Խմբագրական Կոտորածների ձայնը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 562-567


Մարտիրոսեան, Նազարէթ Յուշքերն ու յուշերը Եփրատի ափերէն.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 567-569


Մարտիրոսեան, Նազարէթ Էջ մը Հայաստանի հնութիւններէն.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 569-572


Պապաճանեան, Առաքել Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս գաղթեցինք.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 573-585


Աղասարեան, Բ. Հայ գիւղը առողջապահական տեսակէտից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 586-600


Աղաւելեանց, Բաբգեն վարդապետ Նարնջագոյն գիրք: Տաճկա-Հայաստանի բարենորոգութիւնների մասին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 601-606


Տէր Մինասեան, Գ. Տարեկան հաշիւ ուսումնական մասի Շրվենանց գիւղի Հ. Եկ. Ծխ. երկդասեան երկսեռ «Գ. Յ. Տէր-Մարգարեան» դպրոցի 1914/1915 ամի
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 607-612


Տէր Յովնանեան, Արշալոյս Տեղեկագիր Մեղրու վեցամեայ ծխական դպրոցի 1914—15 ուս. տարուայ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 612-615


Պատմագիտական

Berchem, Max van Մօսուլի Աթաբէկ Լալուի յիշատակին կանգնած մահարձաններն ու նոցա արձանագրութիւները.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 616-633


Ամատունի, Սահակ վարդապետ Ժամակարգութեան մեկնութիւն Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 634-639


Հախումեան, Աշոտ Նիւթեր ազգային պատմութեան.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 640-644


Մանկավարժական

Պաբստ Գործնական դաստիարակութիւն.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 645-650.


Լեզուաբանական

Էսգէթ Լեզուաբանական դիտողութիւներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 651-654


Գրախօսական-քննադատական

Ղլտճէան, Արսեն վարդապետ Армянский сборник. Трагедия Турецкой Армении.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 655-660


Խմբագրական Հաշիւ դպրոցական ֆօնդի.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 661-664


Խմբագրական Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 664-667


Խմբագրական Նամակներ խմբագրութեան «Արարատ» ամսագրի.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 668-670


Խաչատրեանց, Թամարա Վեհափառ կաթուղիկոսին ուղղած 70-ամեայ Շուշեցի պառաւ կնոջ հետաքրքրական նամակը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 671


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Է-Ը, էջ 672