Հիսուներորդ Տարի, 1915

Համար Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունիս 1915 թ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակները.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 419-424


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 424-434


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւնները.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 434


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 434-440


Կրօնական-Բարոյական

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Տառապանքի երկիրը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 441-443


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 444-446.


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օտար եկեղեցիներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 447-452


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Արամ Ազգիս Վեհափառ կաթողիկոսին ուղղած Արամի գրութիւնը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 453-454


Խմբագրական Ամենայն Հայոց Վեհափառ կաթուղիկոսի՝ վերջերս ստացած պաշտօնական նամակից քաղուածք.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 455-456


Խմբագրական Վանի շրջանային վարչութեան դիմումը հայ ժողովրդին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 457-460


Խմբագրական Կոտորածների ձայնը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 460-463


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Նարնջագույն գիրք: Տաճկա-Հայաստանի բարենորոգութիւնների մասին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 464-474


Եզնիկ աբեղայ Վիճակագրական տեղեկութիւներ Սեւանայ մենաստանի այցելուների 1914 թ. յուլիս-օգոստոս ամիսներում.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 475-477


Մանկավարժական

Մարգարեանց, Տիգրան Մանկագիտութեան այժմեան դրութիւնը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 478-484


Պատմագիտական

Ամատունի, Սահակ վարդապետ Ժամակարգութեան մեկնութիւն Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 485-496


Լեզուաբանական

էսգէթ Սեմիտական բառեր հին հայերենում.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 497-500


Գրախօսական-քննադատական

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի. Կազմեց Երուանդ Լալայեան. Հրատարակութիւն Հայոց Ազգագրական Ընկերութեան. Պրակ առաջին, 1915թ., Թիֆլիս.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 501-504


Խմբագրական Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների անունով ստացուած գումարների.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 505-512


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Զ, էջ 513