Հիսուներորդ Տարի, 1916

Թիւ Թ-Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1916.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ)


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 611-633


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 633-634


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 634-637


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ Հովիւ քաջ գանձն իւր դնէ ի վերայ ոչխարաց.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 638-641


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 642-669


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի։ Կաթոլիկ եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 670-672


Գրիգորեան, Դանիէլ Ճանաչո՞ւմ էք արդէօք.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 673


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ Սրտացաւ աջակցութեան կարիքը.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 674-681


Խմբագրական Բացատրութիւն դպրոցական հարցերի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 682-687


Բ.

Բանասիրական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Մի հինաւուրց չափ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 688-691


Յակովբեան, Ստեփաննոս Ս. Նազարեանի նամակները.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 691-693


Սահակ վարդապետ Պատճառ աղօթից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 694-703


Գրական

Հայրապետեան, Ե. Ահարոնեանի գրական գործունէութեան արժէքը.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 704-712


Քաջբերունի Ստեփանոս Նազարեանցի շուրջը վաթսունական թուականներում.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 713-719


Ι Ι

Պատմական

Մելիք Բիւզանդական կայսրերից մեկը Լոնդոնում եւ Փարիզում.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 720-726


Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ խաչ վանս Ղրիմոյ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 727-729


Մանկավարժական

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ Հայոց պատմութեան դասաւանդման խնդիրը մեր ծխական դպրոցներում.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 730-741


Գրախօսական-քննադատական

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ Դասագիրք հայոց պատմութեան.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 742-752


Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ Դ.Անանուն։ Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը 19-րդ դարում.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 753-762


Խմբագրական Ցուցակ «Ս. Էջմիածնի Եղբայրական Օգնութեան Որբանոցի» մեջ ապաստանարան գտած Տաճկահայ երեխաների.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 763-765


Հաշիւ

Խմբագրական Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 766-767


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Թ-Ժ), էջ 768