Հիսուներորդ Տարի, 1917

Թիւ Բ-Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար-մարտ 1917թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 82


Ա.

Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթուղիկոսի Միացյալ Նահանգների Նախագահին.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 83-85


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 85-94


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատւութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 94


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 95-96


Կրօնական-Բարոյական

Գ. ա. Ապաշխարութեան օրերին.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 97-102


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 103-111


Խմբագրական Օտար եկեղեցիներ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 111-113


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Գիւտ աբեղայ Ազգային եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 114-118


Խմբագրական Ազգային.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 119-128


Բ.

Պատմական

Ցվէտկով, Կ. Այց Քէյմբրիջ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 129-147


Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ խաչ վանս Ղրիմոյ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 148-155


Գրական

Հայրապետեան, Ե. Ահարոնեանի գրական գործունէութեան արժէքը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 156-161


Քաջբերունի Ստեփաննոս Նազարեանցի շուրջը։ Վաթսունական թուականներում.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 162-175


Գ. ա. Ռուսահայ գրականութիւնը 1916 թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 176-192


Բանասիրական

Գարեգին ծ. վարդապետ Ձեռագրական նորութիւններ (Նախնական հաղորդագրութիւնններ).
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 193-198


Ամատունի, Սահակ վարդապետ «Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի պատճառ հիմնարկութեան սրբոյ եկեղեցւոյ».
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 199-204


Լեզուաբանական

Ղափանցեան, Գր. «Հայա-արմենական» լեզուախմբի ազգակցական բովանդակութիւնը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 205-231


Մանկավարժական

Քո նախկին ուսուցիչ Նամակներ դաստիարակութեան մասին.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 232-242


Խմբագրական Ցուցակ «Ս. Էջմիածնի եղբայրական օգնութեան որբանոցի» մեջ ապաստարան գտած տաճկահայ երեխաների (մինչեւ 1916 օգոստոսը).
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 243-253


Գէորգեանց , Մն. Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների սկսած 1916 թ. դեկտեմբերի 30-ից մինչև 1917 թ. փետրուարի 1-ը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 254-255


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ 255-257


Խմբագրական Ժամանակաւոր նոր կառավարութիւն։ Նոր մինիստրութիւն։ Նոր կառավարութեան ծրագիրը։ Յաւելուած «Արարատ»-ի № 2-3-ի.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Բ-Գ, էջ Զ-Ը