Հիսուներորդ Տարի, 1917

Թիւ Թ-ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 1917թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 674


Ա.

Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 675-689


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 689


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 689-705


Կրօնական-Բարոյական

Յուսիկ Արքեպս. «Արի Աստուած».
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 706-712


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Գիւտ վարդապետ Սօցիալիստները եւ կրօնը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 713-724


Խմբագրական Օտար եկեղեցիներ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 725-734


Բ.

Պատմական

Գարեգին եպիսկոպոս Պատմութիւն Յոհաննու Մայրագոմեցւոյ (Օրբէլեանի աղբիւներից).
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 735-749


Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 750-764


Կանայեանց, Ստեփան Մերձամուսնութիւն.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 765-789


Խմբագրական Կրօն.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 790-805


Ռոսեյկին, Ֆ. Մ. Փոտի ջանքերը հայ եկեղեցին միացնելու Կ. Պօլսոյ կամ յունական եկեղեցուն.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 806-812


Մանկավարժական

Քո նախկին ուսուցիչ Նամակներ դաստիարակութեան մասին.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 813-820


Գրախօսական-Քննադատական

Գիւտ վարդապետ Լէօ։ Հայոց պատմութիւն.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 821-826


Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Bibliothecs Armeno-Georgica. IV. Дiонисiй оракiйскiй и армянскiе толкователи, издалъ и изслъдовалъ Н. Адонцъ. Петроградъ. 1915.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 827-832


Հ. Գայլն ու աղուէսը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 833


Թոփալեան, Սարգիս Չ. Մայր Աթոռի Մատենադարան յուլիս-հոկտեմբեր (1917 թ.).
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 834-847


Գէորգեան, Մ. Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների, սկսած 1917 թ. մարտի 31-ից մինչև օգոստ. 31-ը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 848-849


Խմբագրական «Արարատ»-ի 50-ամեակը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 850-851


Խմբագրական Տարեվերջին.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 852-855


Խմբագրական Բովանդակութիւն 1917 թ. «Արարատ»-ի նիւթերի ցանկը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 856-859


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Թ-ԺԲ, էջ 860-861