Հիսունմեկերորդ Տարի, 1918

Թիւ Ա-Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար-մարտ 1918թ.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 2


Ա.

Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Նոյնը աշխարհաբար.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 3-16


Խմբագրական Վրաց Կիւրիօն կաթուղիկոսի գրութիւնը. Վեհափառ Հայրապետի և Պարսից Շահի փոխանակած հեռագրները.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ (ներդիր էջ 16-ից հետո)


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 17-23


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 23


Կրօնական-բարոյական

Ն. վ. Տ. Ա. Կատարելութիւն.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 24-28


Մայր Աթոռ

Գարեգին եպիսկոպոս Հանգիստ Տ. Մեսրոպ վարդապետի.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 29-31


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Թումանեան, Միք. Կրօնական գիտակցութեան կրիզիսը եւ մեր եկեղեցին.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 32-37


Աշոտ եպիսկոպոս Հիմնական յառաջադիմութեան եւ քաղաքակրթութեան միակ ուղին.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 38-48


Բ.

Պատմական

Ռոսեյկին, Ֆ. Մ. Փոտի ջանքերը հայ եկեղեցին միացնելու Կ. Պօլսոյ կամ յունական եկեղեցուն.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 49-63


Տիրայր եպս. Մոռացուած մի հայ երգիչ.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 64-88


Կանայեանց, Ստեփան Մերձամուսնութիւն.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 89-99


Pessimist Կրօն.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 100-123


Բանասիրական

Մելիքսեթ - Բէկեան, Լ. Մի քանի խօսք Ալեզի պաշտամունքի մասին.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 125-128


Մելիքսեթ - Բէկեան, Լ. Վարդավառը վրացոց մէջ.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 129-133


Աջեմեան, Հայկ Հայրենի յիշատակներ դէպի Նարեկայ վանքը.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 134-147


Գրախօսական-Քննադատական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. Л. Меликсетъ-Бековъ. Грузинскiй Изводъ сказанiя о постъ "Араджавор". Петроградъ 1917. արտատպութիւն "Христiанскiй Востокъ".-ից Т. V, Вып. II.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 148-150


Յաւելուած «Արարատ»-ի 1918 թ. 50 ամեակի առթիւ

Գիւտ վարդապետ «Արարատ»-ի 50-ամեայ նիւթերի ցանկ.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 151-166


Խմբագրական Խմբագրութեան կողմից.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Ա-Գ, Էջ 167-168