Volume 71, 2019

Issue 2

Editorial, Board Խմբագրական կոլեգիա.
Volume 71(2019) Issue 2


Editorial, Board Բովանդակություն.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 3-5


Վարդանյան, Հ. Ս. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Կոբելյան, Հ. Հ. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանիգետերի ջրերի որակի գնահատումն ըստ մանրէաբանական ցուցանիշների.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 6-11


Մինասյան, Ս. Մ. and Ադամյան, Ծ. Ի. and Գևորգյան, Է. Ս. and Ղուկասյան, Լ. Է. Կեղևի տարբեր գոտիների կարգավորիչ ազդեցության առանձնահատկությունները Դեյտերսի անդաստակային կորիզի նեյրոնային ակտիվության վրա.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 12-16


Սարգսյան, Ս. Ա. Սեստոնում ԱԵՖ քանակությունը և դանդաղեցված ֆլյուորեսցենցիայի մեծությունը որպես Սևանա լճի պլանկտոնի կենսազանգվածի և բաշխվածության չափման էքսպրես ինդիկատորներ.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 17-21


Նաղաշյան, Հ. Զ. and Հակոբյան, Ա. Ռ. and Գրիգորյան, Լ. Հ. and Երիբեկյան, Ս. Վ. and Սամսոնյան, Վ. Լ. Տավարի մոնիեզիոզի բռնկումների կանխատեսումը Տավուշի և Կոտայքի մարզերում.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 22-25


Ղազարյան, Կ. Ա. Պղնձով և մոլիբդենով աղտոտված հողերում աճող Artemisia vulgaris և Medicago coerulea բուսատեսակների ֆիտոէքստրակցիայի ներուժի բացահայտումը.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 26-32


Саркисян, Г. П. and Багдасарян, Н. С. and Саркисян, А. Г. О возможных механизмах изменения размеров эритроцитов при воздействии ионизирующего излучения.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 33-36


Варданян, Т. В. and Барсегян, Н. Э. and Агасян, А. Л. Сравнительный анализ некоторых морфометрических и пластических признаков севанской форели из озера Иссык-Куль и озера Севан.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 37-42


Կտրակյան, Ս. Ա. Երևանի կանաչ տնկարկների դենդրոբազմազանությունը.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 43-47


Паронян, З. Х. and Григорян, Л. С. and Степанян, А. А. and Срапионян, Р. М. Влияние гипоталамического пролином богатого пептида GX-NH2 на фибринолитическую активность плазмы крови крыс.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 48-51


Hambardzumyan, Y. R. and Ginosyan, S. V. and Tiratsuyan, S. G. Assessment of the therapeutic potential of anti-malarial drugs as β-amyloid inhibitors using molecular modeling methods.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 52-57


Թերլեմեզյան, Հ. Լ. and Մկրտչյան, Հ. Ն. Բրոկոլիի (BRASSICA OLERACEA) վնասատուների տեսակային կազմը Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 58-61


Хачатрян, Н. Х. Пути обмена амидов в поджелудочной железе.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 62-65


Mirzoyan, S. N. H2 production and role of hydrogenases in Escherichia coli batch cultures during fermentation of mixture of glycerol and acetate at different pHs.
Volume 71(2019) Issue 2, pp. 66-73