Գլխավոր խմբագիր
ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Խմբագրական խորհուրդ

ԼԵՎՈՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ , ՊԱՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ , ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ, ՄՈՒՐԱԴ ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ, ՎԱՉԵ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ, ԼԱՎՐԵՆՏԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ

Գլխ խմբագրի տեղակալ, պատասխանատու քարտուղար

ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

 

Главный редактор:
САРГИС АРУТЮНЯН

Редакционная коллегия

ЛЕВОН АБРАМЯН, ПАВЕЛ АВЕТИСЯН,МУРАД АСРАТЯН, АЭЛИТА ДОЛУХАНЯН,ГЕНРИК ИОАННИСЯН, АШОТ МЕЛКОНЯН, САМВЕЛ МУРАДЯН,ВАЧЕ ОВАКИМЯН, ЛАВРЕНТИЙ ОВАНЕСЯН, РУБЕН САФРАСТЯН,

Зам. главного редактора, ответственный секретарь

АНУШАВАН ЗАКАРЯН

 

Խմբագրության հասցեն՝ 375019, Երևան-19, Մարշալ Բաղրամյան պող. 24-գ, հեռ. 58 18 72։

Адрес редакции: 375019, Еревань19, пр. Маршала Баграмяна, 24 г., тел. 58 18 72.

Adress: 24 G Marshal Baghramian av., 375019, Yerevan, Armenia, tel. 581872