Volume 1,2019

Editorial, Board Խմբագրական խորհուրդ.
Volume 1 (2019)


I
Հոդվածներ, Հաղորդումներ Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ

Դոլուխանյան Աելիտա Հովհաննես Թումանյանը հայ ժողովրդի ազգային ոգին է.
Volume 1 (2019), pp. 3-29


Մնացականյան Եվա XX դարասկզբի գրական քննադատության մեթոդաբանական տարբերությունները և Հովհաննես Թումանյանը.
Volume 1 (2019), pp. 30-50


Ասատրյան Աննա Էջեր երաժշտական թումանյանապատումից.
Volume 1 (2019), pp. 51-75


Արամ Մանուկյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ

Ասրյան Արմեն Արամ Մանուկյան. ազգային-պետական գործիչը.
Volume 1 (2019), pp. 76-91


Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ

Մանուկյան Աշոտ Էթնոմանկավարժական գաղափարների արտացոլումը Կոմիտաս վարդապետի մշակութային ժառանգության մեջ.
Volume 1 (2019), pp. 92-98


II

Սամուելյան Արև Հայաստանի պատմական բնակավայրերի պահպանության և թանգարանացման խնդիրները ժամանակակից թանգարանագիտության համատեքստում.
Volume 1 (2019), pp. 99-106


Հովհաննիսյան Լիլիթ Հայկական հարցի պատմության 1917–1918 թթ. հիմնախնդիրների լուսաբանումը Հայաստանի պատմագրության մեջ (1991–2018 թթ.).
Volume 1 (2019), pp. 107-125


Սաֆրաստյան Լիլիթ Լեոնարդո Ալիշանի արձակը.
Volume 1 (2019), pp. 126-134


Մանվելյան Սերգեյ Օսմանյան խորհրդարանի 1914 թ. ընտրությունները և Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանը.
Volume 1 (2019), pp. 135-143


Ֆահրադյան Սիրանուշ Կաթողիկոսական կնիքներն արխիվային վավերագրերում.
Volume 1 (2019), pp. 144-162


Խաչատրյան Գուրգեն, Ազիզբեկյան Տաթևիկ Վերածման բայերը միջին գրական հայերենում.
Volume 1 (2019), pp. 163-170


Հովսեփյան Ռոման, Քալանթարյան Իրենա Խաղողի գտածոներ Գետահովիտ - 2 քարայրի (Իջևան) պղնձիքարիդարյան շերտերից (մ. թ. ա. V հազար- ամյակի կես).
Volume 1 (2019), pp. 171-176


Քննարկումներ

Հովհաննիսյան Լավրենտի Ղարաբաղի (Արցախի) բարբառի մի քանի բառերի ստուգաբանություն.
Volume 1 (2019), pp. 177-183


Ղազարյան Ռոբերտ Խեթական միջին թագավորության պատմության որոշ հարցերի շուրջ.
Volume 1 (2019), pp. 184-204


Հրապարակումներ

Закарян, Анушаван О праздновании 50-летия Ованеса Туманяна в Тифлисе.
Volume 1 (2019), pp. 205-226


Սուքիասյան Համո Հայ հայրենակցական միությունների միության հոբելյանական միջոցառումները՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 50-ամյակին
Volume 1 (2019), pp. 227-235


Գրախոսություններ

Հարությունյան, Ավագ Լիլիթ Մակարյան. Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությունը (1921–1937 թթ.), Երևան, 2018, 383 էջ.
Volume 1 (2019), pp. 236-244


Սահակյան, Ռուբեն Վանիկ Վիրաբյան. Տիգրան Դևոյանցի հետախուզական գործունեությունը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 152 էջ+2 ներդիր.
Volume 1 (2019), pp. 245-248


Մարուքյան, Արմեն Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու), հատոր առաջին, Երևան, «Դարույք» երիտ. հաս. կազմ., 2018, 618 էջ.
Volume 1 (2019), pp. 249-255


Խորիկյան, Հովհաննես Ռուսլան Ցականյան. Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և Հայկական լեռնաշխարհում մ. թ. ա. VII–VI դդ. «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2018, 290 էջ.
Volume 1 (2019), pp. 255-259


Մեր երախտավորները

Եղիազարյան Վանո Պողոս Մկրտչի Խաչատրյան – 90.
Volume 1 (2019), pp. 260-264


Մեր հոբելյարները

Մելքոնյան Աշոտ and Սուքիասյան, Համո Կարեն Համլետի Խաչատրյան (Ծննդյան 50-ամյակի առթիվ).
Volume 1 (2019), pp. 265-268


Գիտական կյանք

Ավագյան Քնարիկ, Սուքիասյան Համո Հոբելյանական միջոցառումներ՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հիմնադրման 75-ամյակին.
Volume 1 (2019), pp. 269-273


Editorial Board Համաժողով՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյա հոբելյանին.
Volume 1 (2019), pp. 274


Լրատու

Editorial Board ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը.
Volume 1 (2019), pp. 275-289


Editorial Board Սարգիս Հարությունյան.
Volume 1 (2019), pp. 290-291


Editorial Board Բովանդակություն.
Volume 1 (2019)