Volume 2,2019

Editorial, Board Խմբագրական խորհուրդ.
Volume 2 (2019)


Բայբուրդյան, Վահան Իրանական մետաքսի համար պայքարի ազդեցությունը Մերձավոր ու Միջին Արևելքի միջազգային հարաբերությունների վրա և հայ առևտրական կապիտալը (XVII դարասկիզբ).
Volume 2 (2019), pp. 3-29


Դոլուխանյան, Աելիտա Խորենացու պատմության ֆրանսերեն նոր թարգմանության առաջաբանը և հայ պատմահոր ժամանակը.
Volume 2 (2019), pp. 30-46


Սուքիասյան, Համո Հին ու նոր տոմարների տարբերությունը և Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան ամսաթվի հարցը 1910–1930-ական թվականներին.
Volume 2 (2019), pp. 47-56


Դեմիրճյան, Պետրոս Նար -Դոսի ստեղծագործության գնահատության ընթացքը.
Volume 2 (2019), pp. 57-64


Ավագյան, Քնարիկ Սիրիայի հայ համայնքի ճգնաժամը համասփյուռքյան առաջնահերթությունների վերարժևորման առիթ (2011–2018 թթ.).
Volume 2 (2019), pp. 65-77


Ավետիսյան, Ավետիս Աստվածատուր Աստապատցի. նոր անուն XVIII դարի հայ որմնանկարչության ասպարեզում.
Volume 2 (2019), pp. 78-92


Սահակյան, Ռուբեն and Սարգսյան, Ռոստոմ Անօրինական զենքի և զինամթերքի շրջանառության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918–1920 թթ.).
Volume 2 (2019), pp. 93-114


Բալայան, Նաիրա Հայ ինքնության կերպավորումը Նշան Պեշիկթաշլյանի գրական դիմանկարներում.
Volume 2 (2019), pp. 115-129


Սվազլյան, Վերժինե Նշխարներ Նոր Նախիջևանի հայ ժողովրդական բանահյուսությունից (Նոր Նախիջևանի հիմնադրման 240-ամյակի առթիվ).
Volume 2 (2019), pp. 130-143


Սահակյան, Հրանուշ Յո. Լեփսիուսի և նրա «Գերմանա-հայկական ընկերության» հայանպաստ գործունեությունը Եվրոպայում (1915 թ. սեպտեմբեր – 1916 թ. հուլիս).
Volume 2 (2019), pp. 144-161


Աղաջանյան, Զարիկ Գրական արևմտահայերենը և նրա նորմավորման հարցերն ըստ Ա. Այտընյանի քերականության.
Volume 2 (2019), pp. 162-174


Նահապետյան, Ռաֆիկ Հայոց ավանդական ուտեստի էթնոմշակութային բնութագրության շուրջ.
Volume 2 (2019), pp. 175-199


Մելքոնյան, Նարինե Հոլովական որոշ իմաստների արտահայտումը իսպաներենի DE նախդիրով (հայերենի հետ զուգադրությամբ).
Volume 2 (2019), pp. 200-210


Նազարյան, Լիանա Տայքում և Կղարջքում Բագրատունիների վրացական ճյուղի իշխանության հաստատման թվականի շուրջ.
Volume 2 (2019), pp. 211-222


Մանուչարյան, Աշոտ Հաղարծնավանքի դավանաբանական կողմնորոշման շուրջ.
Volume 2 (2019), pp. 223-232


Սարգսյան, Աշոտ Պետականության ռեսուրսը և արժեքային համակարգը՝ արտաքին քաղաքականությունը պայմանավորող գործոններ (մ. թ. ա. II – մ. թ. IV դդ.).
Volume 2 (2019), pp. 233-251


Закарян, Анушаван Статья Фомы Гартмана о Комитасе Вардапете.
Volume 2 (2019), pp. 252-286


Карапетян, Рубен Николай Оганесян. В ближневосточном и восточноазиатском политическом водовороте. Записки востоковеда. Ереван, изд-во «Тигран Мец», 2019, 208 с.
Volume 2 (2019), pp. 287-290


Սարգսյան, Վահե Սեդա Տաճատ Օհանյան. Իրաքի հայ համայնքը 20-րդ դարուն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 293 էջ.
Volume 2 (2019), pp. 291-299


Հակոբյան, Գայանե Սուսաննա Հովհաննիսյան Վերնատուն, Երևան, “Էդիթ Պրինտ” հրատ., 2018, էջ 28.
Volume 2 (2019), pp. 300-304


Խմբագրական Ուղեցույց հեղինակների համար.
Volume 2 (2019), pp. 305-308


Խմբագրական Բովանդակություն.
Volume 2 (2019), pp. 309-313