Համար 2,2020

Խմբագրական Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ.
Համար 2 (2020)


Հոդվածներ, հաղորդումներ
I.

Марукян Армен Положения Севрского договора, непосредственно и косвеннокасающиеся восстановления нарушенных прав армянского народа и нанесенного ему материального ущерба вследствие Геноцида.
Համար 2 (2020), էջ 3-20


Մովսիսյան Արտակ, Կարապետյան Լիաննա Փոքր Հայքի թագավորության գահացանկը.
Համար 2 (2020), էջ 21-46


Բոբոխյան Արսեն, Տարոնցի Սաակ Մեծ Մասիսի նորահայտ «Վիշապ» կոթողը,և լեռան նշանակությունը տարածաշրջանային համատեքստում.
Համար 2 (2020), էջ 47-67


Карагeзян Гоар Модификация легенды об обретении частицы Ноева ковчега Акопом Мцбнеци в европейской литературе путешествий.
Համար 2 (2020), էջ 68-81


Սարվազյան Լիլիթ Ընտանեկան հարաբերությունների կարգավորման իրավական հիմքերը Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքում».
Համար 2 (2020), էջ 82-96


II.

Ադամյան Նինետա Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության պատմությունից (1881 թ.– 1914 թ. սեպտեմբեր).
Համար 2 (2020), էջ 97-112


Սահակյան Լուսինե Համշեն գավառի նշանավոր Ճմիլ/Ջիմիլ գյուղը ըստ հայ և օտար աղբյուրների (XVI դ. – XIX դ. առաջին քառորդ).
Համար 2 (2020), էջ 113-135


Խաչատրյան Լալիկ Հարաբերյալների և հարաբերական բառերի շրջուն շարադասությունը հին հայերենում.
Համար 2 (2020), էջ 136-146


Սիրունյան Տիգրան, Մանուկյան Տաթևիկ Ուշ շրջանի մի քանի ձեռագիր քերականական զրուցարաններ. դրանց բնույթը և աղբյուրները.
Համար 2 (2020), էջ 147-157


Ղամոյան Լուսինե «Հագուստ» հասկացություն նշող փոխառությունները միջին հայերենում.
Համար 2 (2020), էջ 158-168


Քարիմյան Լիզա Կրոնական գործոնը հայ-բյուզանդական հարաբերություններում (570– 591 թթ.).
Համար 2 (2020), էջ 169-185


Գրիգորյան Ավետիս Պատմական Սոթքի վերաբերյալ միջնադարյան հայ պատմիչների հիշատակությունները.
Համար 2 (2020), էջ 186-206


Թումանյան Գարեգին Սեպագիր աղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհում կիմերների և սկյութների ներկայության մասին.
Համար 2 (2020), էջ 207-219


ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Սողոյան Աստղիկ Հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի մոդելը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում.
Համար 2 (2020), էջ 220-233


ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Զաքարյան Անուշավան Լեոյի հոդվածը Խրիմյան Հայրիկի մասին.
Համար 2 (2020), էջ 234-238


ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հակոբյան Արարատ Ա-ԴՈ. Հայության երկունքը / հրատ. պատր.՝ Վ. Ղազախեցյան, Ռ. Գասպարյան, Ռ. Սահակյան, Հ. Սուքիասյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 765 էջ.
Համար 2 (2020), էջ 239-246


Դևրիկյան Վարդան Աշոտ Գալստյան. Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (XIX դ. 60-ական – XXI դ. 10-ական թթ.), գիրք Ա, Երևան, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2020, 264 էջ.
Համար 2 (2020), էջ 247-250


Գնունի Արտակ Արամազդ: Հայկական հնագիտություն: Անցյալի փորձառություններ և նոր ձեռքբերումներ, խմբ.՝ Արամ Քոսյան, Պավել Ավետիսյան, Արսեն Բոբոխյան և Երվանդ Գրեկյան: Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների հայկական հանդեսի հատուկ հատոր, հատոր X (2016), Մերձավոր Արևելքի և Կովկասի ուսումնասիրությունների ասոցիացիա: Երևան–Օքսֆորդ, «Արքեոփրես արքեոլոջի», 2020, 478 էջ.
Համար 2 (2020), էջ 251-257


Авоян Сатеник В. Г. Тунян. Ованес Туманян и Армянский вопрос. Ереван, изд-во «Чартарагет», 2020, 164 с.
Համար 2 (2020), էջ 258-260


ՄԵՐ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՆԵՐԸ

Սարգսյան Մերի Նվիրյալ լեզվաբանը. Գևորգ Ջահուկյան (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ).
Համար 2 (2020), էջ 261-265


ՄԵՐ ՀՈԲԵԼՅԱՐՆԵՐԸ

Բայբուրդյան Վահան Հայ արևելագիտությանը նվիրյալ, բեղմնավոր գրչի տերտաղանդավոր գիտնականը (Նիկոլայ Հովհաննիսյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ).
Համար 2 (2020), էջ 266-271


Асатрян Григор Заслуженный ученый и умелый организатор науки (к 90-летию со дня рождения Ашота Экмаляна).
Համար 2 (2020), էջ 272-276


Тер-Минасян Ануш Подвижник архитектурной науки (к 85-летию со дня рождения Мурада Асратяна).
Համար 2 (2020), էջ 277-284


ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՆԸ

Մախմուրյան Գայանե Մի քանի նկատառում.
Համար 2 (2020), էջ 285-286


Սուքիասյան Համո Պարզաբանում.
Համար 2 (2020), էջ 286


ԼՐԱՏՈՒ

Խմբագրական ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումը.
Համար 2 (2020), էջ 287-290


Խմբագրական Համլետ Մալխասի Հարությունյան.
Համար 2 (2020), էջ 291-292


Խմբագրական Ուղեցույց հեղինակների համար.
Համար 2 (2020), էջ 293-298


Խմբագրական Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ.
Համար 2 (2020), էջ 299


Խմբագրական Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Համար 2 (2020), էջ 300-306