Համար 1, 2020

Խմբագրական Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ.
Համար 1 (2020)


Խմբագրական Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Համար 1 (2020)


Մեծ Հայրենականի հաղթանակի 75-մյակին

Հարությունյան, Կլիմենտ Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի պատմական նշանակությունը և հայ ժողովրդի ավանդը հաղթանակում.
Համար 1 (2020), էջ 13-39


Պատմություն և Քաղաքագիտություն

Марукян, Армен Сравнительный анализ подготовительных этапов осуществления Геноцида армян и Руандийского геноцида.
Համար 1 (2020), էջ 40-49


Սուքիասյան, Համո Հայ-թուրքական բանակցությունները Բաթումում 1918 թ. հուլիսին.
Համար 1 (2020), էջ 50-61


Բալայան, Վահրամ Շուշին ազգային առաջադեմ գաղափարների ձևավորման և տարածման կենտրոն (XIX դ. երկրորդ կես–XX դ. սկիզբ).
Համար 1 (2020), էջ 62-79


Հովհաննիսյան, Մհեր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ներկայացվածության որոշ հարցեր համացանցի ադրբեջանական տիրույթում.
Համար 1 (2020), էջ 80-96


Հովհաննիսյան, Հայկազ Խ. Լազարյանի գործունեությունը 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ.
Համար 1 (2020), էջ 97-113


Ружанский, Владимир Азербайджанское лобби Израиля: генезис, ресурсы и основные направления деятельности.
Համար 1 (2020), էջ 114-143


Khachatryan, Henrik Administrative and Legal Status of Armenian Marzpanate in 428-630s.
Համար 1 (2020), էջ 144-157


Սելիմեան, Յարութիւն Գէորգ Հայ աւետարանական շարժման սկզբնաւորումը օսմանեան Թուրքիոյ մէջ.
Համար 1 (2020), էջ 158-167


Գրիգորյան, Նարեկ Խորհրդարանական կառավարման համակարգի տեսագործնական հիմնախնդիրները.
Համար 1 (2020), էջ 168-177


Փիլիսոփայություն և Իրավունք

Պողոսյան, Վարդանուշ Տեղեկատվական իրավունքի սահմանները և սահմանափակման հիմքերը.
Համար 1 (2020), էջ 178-190


Հարությունյան, Անի Մտային պատճառականության խնդիրն արդի մոտեցումների համատեքստում.
Համար 1 (2020), էջ 191-198


Անանյան, Լիաննա «Փափուկ ուժի» կիրառման չինական պրակտիկան.
Համար 1 (2020), էջ 199-214


Սոցիոլոգիա

Գալստյան, Միհրան Ընտանիքի կայունության հիմնախնդիրները աշխատանքային միգրանտների շրջանում.
Համար 1 (2020), էջ 215-225


Տնտեսագիտություն

Экмалян, Ашот Современные тенденции в развитии мегарегулирования финансового рынка.
Համար 1 (2020), էջ 226-241


Ավագյան, Միսակ Աշխատանքային իմիգրացիայի կարգավորման գործընթացները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում.
Համար 1 (2020), էջ 242-252


Շահնազարյան, Հայկազ Մարդկային կապիտալը` որպես գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման գլխավոր գործոն.
Համար 1 (2020), էջ 253-264


Բանասիրություն

Առաքելյան, Կարին Անվանի պատմաբանի բանասիրական պրպտումները իր վերջին մենագրության մեջ. Համար 1 (2020), էջ 265-274

Ազիզբեկյան, Զարուհի Հեքիաթի ժանրակազմիչ առանձնահատկությունները.
Համար 1 (2020), էջ 275-285


Մշակույթ և Արվեստագիտություն

Խանջյան, Սեդա Հայտնի ու անհայտ Ալեքսեյ և Անաստասիա Դանդուրյաններ.
Համար 1 (2020), էջ 286-297


Պողոսյան, Դավիթ «Նոր թանգարանագիտության» հայեցակարգային դրույթների արդիականությունը ՀՀ թանգարանային ոլորտում.
Համար 1 (2020), էջ 298-312


Chookaszian, Emma Les pages decouvertes du manuscrit N 2010.108 du Musee Metropolitan de New York dans une Collection Privee: Identification de L'Artiste.
Համար 1 (2020), էջ 313-331


Համբարյան, Շուշանիկ Մարկոս Պատկերահանի ծաղկած հինկտակարանային տեսարանները 1686 թ. Աստվածաշնչում.
Համար 1 (2020), էջ 332-346


Горшунова, Елена Мужской академический танец в смене балетных эпох.
Համար 1 (2020), էջ 347-357


Մանկավարժությունv

Մելքոնյան, Քրիստինե «Case Study» և էսսեի մեթոդների կիրառումը մագիստրոսական խմբերում պատմության ուսուցման ընթացքում.
Համար 1 (2020), էջ 358-366


Հնագիտություն և Ազգագրություն

Բաբայան, Ֆրինա Օշականի Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանը (ըստ հարակից տարածքի՝ 2012, 2014 թթ. պեղումների արդյունքների).
Համար 1 (2020), էջ 367-381


Ժամկոչյան, Աղավնի Ակնարկ միջնադարյան Հայաստանի ճարտարապետաշինարարական հարդարանքի մասին (ըստ Դվինի և Անիի պեղածո նյութերի).
Համար 1 (2020), էջ 382-397


Բայրամյան, Կարեն Աշխարհբեկ Քալանթարի անտիպ նամակները Նիկողայոս Մառին.
Համար 1 (2020), էջ 398-413


Լրագրություն

Սուքիասյան, Գագիկ Տեղեկատվության և սոցիալական հաղորդակցությունների զարգացման ժամանակակից հիմնախնդիրները.
Համար 1 (2020), էջ 414-429


Հրապարակումներ

Զաքարյան, Անուշավան Դավիթ Անանունը Հովհաննես Թումանյանի մասին (Դ. Անանունի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ).
Համար 1 (2020), էջ 431-436


Գրախոսություններ

Ասատրյան, Աննա Կոմիտասական [ժողովածու], հ. 3, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 267 էջ, 16 էջ նկար, նոտա.
Համար 1 (2020), էջ 437-442


Մկրտչյան, Մանե Արարատ Աղասյան, Կոմիտասը հայ նկարիչների և քանդակագործների աչքերով, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 49 էջ+38 էջ նկար.
Համար 1 (2020), էջ 443-445


Քննադատություն և Մատենախոսություն

Բոբոխյան, Արսեն Միհրականության, «վիշապ» քարակոթողների և լեռնային տեմենոսների շուրջ.
Համար 1 (2020), էջ 446-451


Գիտական լրատու

Բաբաջանյան, Աստղիկ ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողովը.
Համար 1 (2020), էջ 452-454


Մեր հոբելյարները

Багдасарян, Роберт Аветик Исаакян и Россия (к 145-летию со дня рождения поэта).
Համար 1 (2020), էջ 455-459


Հարությունյան, Արսեն Վիմագրերի հմուտ վերծանողը (Գագիկ Սարգսյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ).
Համար 1 (2020), էջ 460-463


Саргсян, Назеник К 85-летию Эммы Петросян.
Համար 1 (2020), էջ 464-468


Խոսք հիշատակի

Հովհաննիսյան, Հասմիկ Գործի նվիրյալը.
Համար 1 (2020), էջ 469-473