ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 
ԾՐԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է «Գրադարանային տեղեկատվական աղբյուրներ» ֆակուլտետում իրականացվող մագիստրոսի կրթական ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես ուսումնական ծրագրի, այնպես էլ դրա բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ։ Այն ներառում է՝

 • Կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը՝ շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը, ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն։
 • Առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը՝ դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։

Ծրագրի ղեկավար` Տ. Կ. Զարգարյան,
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու


 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

05/M02   Համակարգչագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ համակարգչագիտության բնագավառում։ Այն նրանց հնարավորություն կտա տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կիրառել գրադարանային գործում:  Պարապմունքների անց­կացման ձևը՝ դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ և ինքնու­րույն աշխատանք։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

16/M01 Մասնագիտության փիլիսոփայական հարցեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 8, սեմինար 4), 1-ին կիսամյակ, քննություն

Դ ասընթացի հիմնական նպատակն է` ներկայացնել փիլիսոփայության էության և երևույթների վերաբերյալ առավել հայտնի պատմափիլիսոփայական հայեցակարգերը և ուսմունքները:
Դասընթացը հետապնդում է ևս մեկ նպատակ` մագիստրանտներին քննադատական և վերլուծական մտածելու ունակություն սովորեցնել: Փիլիսոփայությունը դարձնել մտածողության և գործունեության գնահատման անկանխակալ եղանակ, մագիստրանտների քննական մտածողությունը զարգացնելու, ամբողջը մասնատելու և մասերն ամբողջության մեջ դիտելու, պատճառհետևանքային կապերը վերլուծելու, պատկերացումները հաղթահարելու, ստեղծագործական ունակությունները զարգացնելու մեթոդաբանություն:

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Վերադառնալ սկիզբ


ՏԻՏՂՈՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

02M/01 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և թվային գրադարաններ (4.5 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (դասախոսություն 14, սեմինար ՝ 4), 1-ին կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` իմանալ թվային գրադարանների դերը տեղեկատվական հասարակության կառուցման գործում, բացահայտել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և թվային գրադարանների կապը, ներկայացնել թվային գրադարանների բաղկացուցիչները և տալ դրանց բացատրությունը։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Զարգարյան Տիգրան «Թվային գրադարաններ» / Տ. Զարգարյան ; Խմբ.՝ Ֆ. Խաչատրյան, Հ. Հայրապետյան. - Երևան, հեղ. հրատ., 2002, 168 էջ: աղս.; 20 սմ. ISBN 99930-4-053-3
 • Ինտերնետ համակարգչային ցանց և գրադարաններ: Մեթոդական ձեռնարկ / Կազմ.՝ Տ. Զարգարյան, Ա. Շիրինյան, Կ. Խաչատրյան և ուրիշն.; Խմբ.՝ Տ. Զարգարյան, Հանրապետական գիտա-բժշկ. գրադ., Երևան: Ա. հ., 1997. - 88 էջ : աղյս. ; 20 սմ, Հավելված էջ՝ 81-88
 • Антапольский А. Б., Майстрович Т. В. "Электронные библиотеки: принципы создания" – Научно-методические пособие. – М.: ЛИБЕРИЯ, 2007. 288 с. ISBN 5-85129-175-3
 • Армс Вильям, "Электронные библиотеки =Digital Libraries": Учебник для вузов по курсам "Информатика" и "Информационные системы" /В. Армс; Пер. с англ. С.А. Арнаутова. Москва, ПИК ВИНИТИ, 2002. 275 с. Bush, Vannevar. “As We May Think.” Atlantic Monthly (July 1945). http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/3881/
 • Տ. Զարգարյան «Թվային գրադարանի ստեղծման ներկա վիճակը Հայաստանում. ձեռքբերումներ, ապագայի զարգացումներ»: «Գիտության Աշխարհում» գիտահանրամատչելի հանդես, Երևան, 2008, N 1, էջ 30-37
 • Բորգման Քրիստին Գուտենբերգից մինչև տեղեկատվական համաշխարհային ենթակառուցվածքներ = From Gutenberg to the global information infostructure access to information in the networked world. 2007 թ.

02M/02 Ընդհանուր գրադարանագիտություն (4.5 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (դասախոսություն 14, սեմինար 4)/ 1-ին կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գրադարանագիտությանը` որպես գիտական առարկա, ներկայացնել ուսումնասիրման օբյեկտը և խնդիրները, վեր հանել գրադարանագիտության տեղը գիտությունների համակարգում, բացահայտել գրադարանագիտության փոխադարձ կապը մատենագիտության, գրքագիտության, փաստաթղթագիտության, մշակութաբանության, ինֆորմատիկայի հետ։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Կորկոտյան Քնարիկ «Գրադարանային գրացուցակներ»։ 1976թ.
 • Իշխանյան Ռաֆայել «Գրքային ունեցվածքի և գրացուցակների կազմակերպումը գրադարաններում», 1971 թ.
 • Библиотечная энциклопедия /РГБ ; Редкол.: Ю.А. Гриханов (гл. ред.) и др. Москва : Изд-во "Пашков дом", 2007. 1300 с., ил. Российская государственная библиотека. 2007
 • Справочник библиотекаря /Науч. ред. А.Н. Ванее, В.А. Минкина. 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2007. 496 с.
 • Библиотечно-библиографическая классификация /Гл. ред. Э.Р. Сукиасян ; 4-е изд., испр. и доп. Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. 320 с.
 • Акулич, Юлия Владимировна. Новые требования ИФЛА к библиотечно-информационному образованию // Библиотековедение. - 2003. - № 2. С. 20 - 22.
 • Библиотековедение, библиографоведение и информатика : Терминологический путеводитель /Cост.: И.Ю. Акифьева и др. Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. 103 с. : табл. ( Серия "Библиотекарь и время. XXI век" : выпуск № 61 )
 • Miller, Eva. “The women who drive library technology.” Library Journal 8 (May 1, 2007): 28-32. http://www.libraryjournal.com/article/CA6435535.html
 • Stephens, Michael. “Sharpen these skills for Librarian 2.0.” Nextspace: OCLC Newsletter no. 2 (2006). http://www.oclc.org/nextspace/002/3.htm

02M/03 Արխիվագիտություն (4,5 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (դասախոսություն 10, սեմինար 8) 2-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` ուսումնասիրել արխիվային գործի կազմակերպման առանձնահատկությունները, վեր հանել արխիվային փաստաթղթերի դերը գիտա հետազոտական աշխատանքներում, ինչպես նաև պետական կառավարման և տնտեսության գործնական կարիքների լուծման խնդիրներում։ Ծանոթացնել արխիվային գործի կազմակերպման և ղեկավարման առանձնահատկություններին, ինչպես նաև համակարգիչների կիրառմանը` արխիվների ավտոմատացման ընթացքում։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Քալաշյան Վ.Հ., Հարությունյան Գ.Գ., Գրիգորյան Հ.Լ. «Արխիվային շինարարությունը Հայաստանում», Երևան, 1960:
 • Հայկական ՍՍՌ պետական կենտրոնական պատմական արխիվի ուղեցույց, Երևան, 1960:
 • Հայաստանի պետական արխիվները, Համառոտ տեղեկատու, Երևան, 1983:
 • Центральный государственный архив октябрьской революции и социалистического строительства Армянской ССР. Путеводитель. Ереван, 1990.
 • Проблемы архивоведения и источниковедения, Ленинград, 1964.
 • Проблемы архивоведения и истории архивных учреждений, Ленинград, 1970.
 • Крайская З.В., Челлини Э.В. "Архивоведение" Учебник, М., 1996.
 • Архивоведение. Пособие для подготовки к экзаменам, М., 2004.

Վերադառնալ սկիզբ


02M/04 Մեքենաընթեռնելի քարտագրում, հեղինակավոր գրառումներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (դասախոսություն 12, սեմինար 6) 2-րդ, կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` ծանոթանալ նյութի նկարագրման մեքենաընթեռնելի ձևաչափերին, հասկանալ տվյալների միջմեքենայական փոխանակման ալգորիթմի աշխատանքը, իմանալ մեքենաընթեռնելի քարտագրման ընթացքում օգտագործվող նկարագրման խմբերի կառուցվածքը, հասկանալ դաշտերի և ենթադաշտերի դերը և նշանակությունը, տիրապետել մեքենաընթեռնելի ձևաչափով տվյալների արտահանման և ներմուծման տեխնիկաներին, ըԸմբռնել հեղինակավոր գրառումների կարևորությունը մատենագիտական շտեմարաններ ձևավորելիս։ Իմանալ հեղինակավոր գրառումների շտեմարանի կառուցման համար օգտագործվող դաշտերի, ենթադաշտերի և ինդիկատորների տրամաբանությունը։ Կարողանալ արտահանել մեքենաընթեռնելի տեսքով գրառումներ, մեկնաբանել ստացված արդյունքները։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Schneider , Karen G. “How OPACs Suck, Part 1: Relevance Rank (Or the Lack of It).” ALA TechSource 1 Jun 2009 http://www.alatechsource.org/blog/2006/03/how-opacs-suck-part-1-relevance-rank-or-the-lack-of-it.html
 • “How OPACs Suck, Part 2: The Checklist of Shame.” ALA TechSource 1 Jun 2009 http://www.alatechsource.org/blog/2006/04/how-opacs-suck-part-2-the-checklist-of-shame.html
 • “How OPACs Suck, Part 3: The Big Picture.” ALA TechSource 1 Jun 2009 http://www.alatechsource.org/blog/2006/05/how-opacs-suck-part-3-the-big-picture.html
 • Dempsey, Lorcan. “The Library Catalogue in the New Discovery Environment: Some Thoughts.” Ariadne 48 (2006). 17 May 2009 http://www.ariadne.ac.uk/issue48/dempsey/
 • MARC 21 Format for Bibliographic Data. 1999 Edition. Update No. 1 (October 2001) through Update No. 12 (October 2010). http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html
 • MARC 21 Formats: http://www.itsmarc.com/crs/gen0001.htm

02M/05 Գրադարանային տեղեկատվական ցանցերի նախագծում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 8, սեմինար 4) 2-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` իմանալ համակարգչային բաշխված և տեղային ցանցերի նախագծման տեխնիկական առանձնահատկությունները, կարողանալ հասականալ ինտերնետ հասցեի կառուցվածքը, իմանալ դոմեյնի և դրա անվան կառուցվածքը, ունենալ նախնական գիտելիքներ ցանցերի նախագծման ընթացքում օգտագործվող համաձայնագրերից։ Դասընթացի ընթացքում վեր են հանվում գրադարանային բաշխված ցանցերի նախագծման և շահագործման առանձնահատկությունները: Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել ցանցային մոդելների կառուցվացքը և ցանցային մակարդակների բաժանման սկզբունքները: Դասընթացի արդյունքում ուսանողները ձեռք կբերեն հիմնարար գիտելիքներ ցանցային մոդելների տեսակների մասին: Տեսական գիտելիքներից բացի ձեռք կբերեն գործնական հմտություններ գրադարանային տեղեկատվական ցանցերի նախագծման և կառավարման վերաբերյալ:

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Վերադառնալ սկիզբ


06M/18 Հեղինակային իրավունք և մտավոր սեփականություն (4,5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 8, սեմինար 4) 2-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է՝ մագիստրանտներին տրամադրել համապատասխան գիտելիքներ գիտության, գրականության և արվեստի ստեղծագործությունների ստեղծման, օգտագործման կապակցությամբ ծագած հարաբերությունները կարգավորող հեղինակային իրավունքի կարևորագույն դրույթների վերաբերյալ:
«Հեղինակային իրավունք» դասընթացը յուրացնելով մագիստրանտը պետք է պատկերացում կազմի մտավոր սեփականության՝ որպես քաղաքացիական իրավունքի ինքնուրույն ինստիտուտի` հեղինակային իրավունքի բնույթի նշանակության և դերի մասին:
«Հեղինակային իրավունք» դասընթացի ավարտին մագիստրանտը պետք է`

 • պատկերացում կազմի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հեղինակային իրավունքի հիմնական դրույթների և նորմերի մասին,
 • տիրապետի հեղինակային իրավունքում օգտագործվող տերմինաբանությանը,
 • գիտելիքներ ձեռք բերի հեղինակային իրավունքի շրջանակներում օգտագործվող նորմատիվ իրավական դաշտի և դրա կառուցվածքի վերաբերյալ,
 • հստակ պատկերացնի գիտության, գրականության և արվեստի ստեղծագործությունների նկատմամբ անձնական գույքային և ոչ գույքային իրավունքների բնույթը, գույքային իրավունքների փոխանցման կարգը և եղանակները,
 • կարողանա գործնականում տարբերակել հեղինակային իրավունքի օբյեկտները, սուբյեկտները, կազմել հեղինակային պայմանագիր:

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Էլեկտրոնային տեղեկատվություն գրադարանների համար- Մտավոր սեփականություն (eIFL-IP) Գիտելիքի մատչելիության ջատագովում. Հեղինակային իրավունքը և գրադարանները։ Ձեռնարկ գրադարանների համար հեղինակային իրավունքի և նրա հետ առնչվող խնդիրների վերաբերյալ։ Թարգմանիչ` Հասմիկ Գալստյան։ Խմբագիր` Սոնյա Վարդանյան, ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն, 107 էջ

02M/07 Ծրագրավորման լեզուներ (JAVA) (4.5 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (դասախոսություն 10, սեմինար 8) 3-րդ կիսամյակ, քննություն

Առարկայի նպատակն է ծանոթացնել կայքերի ստեղծման պարզագույն միջոցներին: Առարկան բաղկացած է երկու մասից՝ ներածական ու հիմնական։ Ներածականը չի ենթադրում տեխնիկական կամ ծրագրավորման նախնական գիտելիքներ և բաղկացած է երեք մասից` HTML, CSS, JavaScript-ի հիմունքներ: Դասընթացի հիմնական մասը ծանոթացնում է Java ծրագրավորման լեզվի հիմունքներին։ Ուսումնասիրվում են տարրական օրինակներ հետևյալ թեմաներից։

 • Java լեզվի կառուցվածքը
 • Աշխատանք տողերի հետ
 • Գրաֆիկական միջավայրի տարրեր
 • Տվյալների շտեմարանների պարզագույն օգտագործում
 • Ցանցային ծրագրավորման տարրեր
Ձեռք բերված գիտելիքները և հմտությունները կիրառվում են եզրափակիչ լաբորատոր աշխատանքում` պարզագույն կայքի նախագծում և ձևավորում: Ստեղծված նմուշի օրինակով առաջադրվում են անհատական նախագծեր: Դասընթացի ավարտին անց է կացվում ամփոփիչ քննություն:

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Վերադառնալ սկիզբ


02M/08 Վեբ ծրագրավորում (4,5 կրեդիտ) (4,5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 8, սեմինար 4) 3-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի առաջին մասի 8 դասաժամերի ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են Drupal 6 համակարգի միջավայրին, նրա կառուցվածքի մեջ ընդգրկված ստանդարտ բլոկներին և մոդուլներին, և պատրաստի դիզայնի շաբլոններին, որոնք կարելի է կայքում ակտիվացնել և ստանալ պատրաստի դիզայն։ Ուսումնասիրում են վեբ էջերում HTML լեզվի միջոցով վերնագրեր, նկարներ, աղյուսակներ, հղումներ, գույներ, համարակալված տեքստեր և այլ տարրեր տեղադրելու հմտություններ: Դասընթացի երկրորդ մասի 8 դասաժամերի ընթացքում նախատեսվում է ուսանողներին սովորեցնել Drupal 6 համակարգի միջավայրում PHP վեբ ծրագրավորման լեզվով ծրագրավորում։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Джон Коггзолл. PHP 5 Полное руководство. Москва 2006г. Издательский дом “Вильямс”, ISBN 5-8459-0953-8 (рус.).
 • Котеров Д. В. Самоучитель PHP 4. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001. ISBN 5-94157-071-6.
 • Д. Колисниченко PHP 5 самоучитель. Санкт Петербургմ, 2004. ISBN 5943871519.
 • Алексей Гончаров Самоучитель HTML. Питер, 2002, ISBN 5-272-00072-2.
 • Полонская Е.Л. Язык HTML. Самоучитель. Издательский дом "Вильяме", 2003. ISBN 5-8459-0466-8 (рус.).
 • Матросов А. В., Сергеев А. О., Чаунин М. П. HTML 4.0. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. ISBN 5-8206-0072-Х.
 • Джон Вандюк.CMS Drupal Руководство по разработке системы управления сайтом. Москва 2008. ISBN 978-5-8459-1356-2 (рус.).

02M/09 Հեռաուսուցման հիմունքները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 8, սեմինար 4) 3-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացն ունի գործնական բնույթ և նպատակն է`ծանոթացնել հեռաուսուցման հիմունքներին, պատկերացում տալ այն մասին, թե ինչպես պետք է ձևավորել դասընթացի կրթական տարածքը, ինչպես տեղադրել տեսական նյութ, գործնական առաջադրանքներ և քննաշարեր, ինչպես գրանցել և վերահսկել ուսանողների աշխատանքը, ստանալ գիտելիք աշակերտակենտրոն ուսուցման առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ծանոթացնել հեռաուսուցման բնագավառում առկա մանկավարժական մոտեցումներին։ Ուսանողները, մասնակցելով հեռաուսուցման դասընթացին, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հեռաուսուցման միջավայրում պատրաստում են փորձնական դասընթացներ:

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Using Moodle, Second Edition Teaching with the Popular Open Source Course Management System. By Jason Cole, Helen Foster. Publisher: O'Reilly Media 2007. 288 p.
 • William Rice Moodle 1.9 E-Learning Course Development. ISBN : 1847193536
 • Alex Büchner An administrator's guide to configuring, securing, customizing, and extending Moodle. ISBN : 1847195628
 • Ian Wild Overview of Moodle Course Conversion: Beginner's Guide. ISBN : 1847195245
 • Information Architecture for the World Wide Web. By Peter Morville, Louis Rosenfeld. 2006. p. 456

Վերադառնալ սկիզբ


02M/10. Փաստագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, (դասախոսություն` 8, սեմինար` 4) 3-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` ուսումնասիրել փաստաթղթերի կուտակման, կառավարման, և երկարաժամկետ պահպանման առանձնահատկությունները, ծանոթացնել փաստաթղթերի մշակման համակարգչային տեխնոլոգիաներին, վեր հանել փաստագիտությունը որպես մատենագիտական ինֆորմացիայի միջավայր, ինչպես նաև «փաստաթուղթը» որպես տեղեկատվական աղբյուր և մատենագիտական նկարագրման օբյեկտ։ Բացատրել գրադարանների, արխիվների, թանգարանների, և կինո-ֆոտո-ֆոնո փաստաթղթային ֆոնդերի առանձնահատկությունները, ներկայացնել փաստաթղթերի դասակարգումը մատենագրման գործընթացում։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունա¬կում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Քալաշյան Վ.Հ., Հարությունյան Գ.Գ., Գրիգորյան Հ.Լ., Արխիվային շինարարությունը Հայաստանում, Երևան, 1960:
 • Հայկական ՍՍՌ պետական կենտրոնական պատմական արխիվի ուղեցույց, Երևան, 1960:
 • Հայաստանի պետական արխիվները, Համառոտ տեղեկատու, Երևան, 1983:
 • Центральный государственный архив октябрьской революции и социалистического строительства Армянской ССР. Путеводитель. Ереван, 1990.
 • Проблемы архивоведения и источниковедения, Ленинград, 1964.
 • Проблемы архивоведения и истории архивных учреждений, Ленинград, 1970.
 • Крайская З.В., Челлини Э.В., Архивоведение. Учебник, М., 1996.
 • Архивоведение. Пособие для подготовки к экзаменам, М., 2004.

02/M11 Գրադարանային կայքերի ձևավորում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, (դասախոսություն` 8, սեմինար` 4) 4-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` ծանոթացնել գրադարանային տեղեկատվական կայքերի ձևավորման տեխնիկաներին։
Այս դասընթացի ժամանակ տրվում են անհրաժեշտ գիտելիքներ, թե ինչպես կարելի է գրադարանների համար ստեղծել վեբ կայքեր, ելնելով տվյալ գրադարանի պահանջներից կայքում ծրագրավորել որոշ հատվածներ: Այս ամենն իրականացնելու նպատակով, որպես վեբ կայքի հիմք, օգտագործվում է Drupal 6 ծրագրային համակարգը, կայքի դիզայնի համար օգտագործվում է HTML լեզուն, իսկ նոր մոդուլներ կամ շաբլոններ կառուցելու համար PHP ծրագրավորման լեզուն:

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Lehman Tom. Making library Web sites usable : a LITA guide, no. 14. ISBN 978-1-55570-620-3
 • Kroski Ellyssa. Web 2.0 for librarians and information professionals. ISBN 978-1-55570-614-2
 • Джон Коггзолл. PHP 5 Полное руководство. Москва 2006г. Издательский дом “Вильямс” ISBN 5-8459-0953-8 (рус.).
 • Д. Колисниченко PHP 5 самоучитель. Санкт Петербург 2004. ISBN 5943871519.
 • Алексей Гончаров Самоучитель HTML. Питер, 2002. ISBN 5-272-00072-2.
 • Джон Вандюк.CMS Drupal Руководство по разработке системы управления сайтом. Москва 2008. ISBN 978-5-8459-1356-2 (рус.).

Վերադառնալ սկիզբ


02M/12 Գրադարանային տեղեկատվական ցանցերի կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, (դասախոսություն` 8, սեմինար` 4) 4-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ուսուցանել OSI և TCP/IP ցանցային մոդելների կառուցվացքը և ցանցային մակարդակների բաժանման սկզբունքները, տվյալների փոխանցման ցանցերի սկզբունքները, ցանցերի կառուցվացքների եղանակները և միջոցները: Դասընթացի արդյունքում ուսանողները ձեռք կբերեն հիմնարար գիտելիքներ ցանցային մոդելների տեսակների մասին: Տեսական գիտելիքներից բացի ձեռք կբերեն գործնական հմտություններ տեղեկատվական ցանցերի նախագծման և կառավարման վերաբերյալ:

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

02M/13 Մշակութային հիշողության պահպանում և թվայնացում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ, (դասախոսություն` 10, սեմինար` 8) 4-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` ներկայացնել հրատարակչական մոդելներ հիմնված թվային տեխնոլոգիաների վրա, ծանոթացնել գիտական հրատարակության բաց մատչելիության մոդելին, գործնական վարժանքների օգնությամբ պատկերացում տալ թվայնացման ընթացքում օգտագործվող տեխնիկաներին, ինչպես նաև ներկայացնել նիշերի օպտիկական ճանաչման ծրագրաշարերը և դրանց կիրառությունները թղթային նյութերի թվայնացման գործողություններում։ Դասընթացի մյուս կարևոր ուղղվածությունը ծանոթացումն է մագաղաթների, հնատիպ գրքերի և վտանգված փաստաթղթերի պահպանման արդի մոտեցումներին` հիմնված համակարգչային տեխնոլոգիաների վրա։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Գիտական և տեխնոլոգիական ներուժ և արդյունավետություն։ Արդի համաշխարհային մոտեցումներ և փորձ, / Եվրոպական ինտեգրման գրադարան, հատոր IX, Երևան, AEPLAC, 2007, – 247 էջ, ISBN 978-99941-971-5-6
 • Lynch, Clifford. “From Automation to Transformation: Forty Years of Libraries and Information Technology in Higher Education.” EDUCAUSEreview 35:1 (2000): 60-68. http://net.educause.edu/ir/library/pdf/erm0018.pdf
 • Cibbarelli, Pamela R. “Helping You Buy ILS.” Computers in Libraries 28.9 (2008): 6-53
 • Տիգրան Զարգարյան «Թղթային նյութերի թվայնացման առանձնահատկությունները»։ Գիտության աշխարհում, 2011, 1, էջ 21-27
 • Engard, N.C. Practical Open Source Software For Libraries. Chandos Publishing, 2010. ISBN: 978-1-84334-585-5

Տիտղոսային ծրագրի կամընտրական դասընթացները

02M14 Տվյալների շտեմարաններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, (դասախոսություն` 8, սեմինար` 4) 2-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացը ներառում է ընդհանուր ծանոթություն տվյալների շտեմարաններին, դրանց տեսակներին և կառավարման ձևերին, վեր են հանվում տեղեկատվական մատենագիտական շտեմարանների տեսակները, դրանց կառուցման և կառավարման առանձնահատկությունները։ Տվյալների հենքերի մոդելներ դասընթացի ընթացքում դիտարկվում է հաշվողական տեխնիկայի միջոցների օգտագործումը ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգերում, տեղեկություններ են տրվում տարբեր տվյալների հենքերի մշակման և կառուցման տարբեր մոտեցումների ու կոնկրետ մոտեցումների առավելությունների կամ թերությունների մասին, խորհուրդ է տրվում տարբեր գործարանների կամ կազմակերպությունների համար տեղեկատվական համակարգեր կառուցելիս ընտրել այս կամ այն մոդելը:

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Taylor Arlen. The organization of information- 2nd edition / Library and Information Science Text Series. ISBN 1-56308-969-6
 • Александр Кузовкин, Александр Цыганов, Борис Щукин Управление данными, издательство "Академия" • 2010 г. • 256 стр.
 • Туманов В.Е. Основы реляционных баз данных Интернет-университет информационных технологий • 2010
 • Юрий Шпак Проектирование баз данных. Просто как дважды два издательство "ЭКСМО" • 2007 г. • 304 стр
 • Илюшечкин В. М Основы использования и проектирования баз данных» ISBN: 978-5-9916-0580-9 Издательство: Юрайт Описание: Учебное пособие для ВУЗов Год: 2010
 • Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах
 • Cattell R.G.G., Barry Douglas, Bartels Dirk et al. The object database standard ODMG 2.0. — San Francisco: Morgan Kaufmann, 1997.
 • А. Днепров Видеосамоучитель. Microsoft Access 2007 Издательство: Питер Год издания: 2008 Формат: pdf Язык: русский Страниц: 240 Размер: 5.3 Мб
 • Джеффри Д. Ульман, Дженнифер Уидом: Введение в системы баз данных. 2007
 • Илюшечкин В. М Основы использования и проектирования баз данных» ISBN: 978-5-9916-0580-9 Издательство: Юрайт Описание: Учебное пособие для ВУЗов Год: 2010
 • Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах
 • Cattell R.G.G., Barry Douglas, Bartels Dirk et al. The object database standard ODMG 2.0. — San Francisco: Morgan Kaufmann, 1997.
 • А. Днепров Видеосамоучитель. Microsoft Access 2007 Издательство: Питер Год издания: 2008 Формат: pdf Язык: русский Страниц: 240 Размер: 5.3 Мб
 • К.Дж.Дейт, Хью Дарвен Основы будущих систем баз данных. Третий манифест. Издано: Издательство Янус-К, 2004

Վերադառնալ սկիզբ


02M/15 Ինտեգրացված գրադարանային համակարգեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, (դասախոսություն` 8, սեմինար` 4) 2-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` ծանոթացնել գրադարանային գործընթացների ավտոմատացման առանձնահատկություններին, վեր հանել այդ գործողությունների արդյունավետ իրականացման համար օգտագոծվող ենթահամակարգերը՝ քարտագրում, ընթերցողների գրանցում և սպասարկում, գրականության համալրում, պարբերական հրատարակությունների հաշվառում, բացատրել հանրային օգտագործման առցանց քարտարանների դերը և նշանակությունը, ներկայացնել էլետրոնային համահավաք գրացուցակի ձևավորման սկզբունքները և առկա մոտեցումները։ Դասընթացի ընթացքում վեր են հանվում կոմերցիոն և բաց կոդերով ինտեգրացված գրադարանային համակարգերի առավելությունները և թերությունները։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Breeding, Marshall. “Investing in the Future: Automation Marketplace 2009.” Library Journal 134:6 (2009). http://www.libraryjournal.com/article/CA6645868.html
 • Abram, Stephen. “Integrated Library System Platforms on Open Source.” (2009) SirsiDynix Position Paper on OSS. http://stephenslighthouse.com/
 • Tigran Zargaryan. “Armenian libraries on the Threshold of a Digital Era: Fifteen Years of Library Automation in Armenia”. International Cataloguing and Bibliographic Control. Vol. 36. No. 1, 2007. pp. 8-11
 • Tigran Zargaryan. “Libraries of Armenia at the gate of 21st Century – Tendencies and Development.” Universal Bibliographic Control and UNIMARC, Transcaucasian workshop. 1999. pp.48-51
 • Leggott, Mark. “A Response to Stephen Abram and SirsiDynix.” Loomwar. http://loomware.typepad.com/loomware/2009/11/a-response-to-stephen-abram-and-sirsidynix.html

02M/16 Տեղեկատվական գործունեության կառավարում և շուկայաբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, (դասախոսություն` 8, սեմինար` 4) 3-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` ուսումնասիրել տեղեկատվական գործունեության կառավարման և շուկայագիտության խնդիրները` ներառելով տեղեկատվական համակարգի տեխնոլոգիական միջավայրի ձևավորումը, տեղեկատվական համակարգի զարգացումը և նրա սպասարկման ապահովումը, պլանավորումը տեղեկատվական համակարգում, տեղեկատվացման ոլորտում կազմակերպչական կառուցվածքի ձևավորումը, տեղեկատվական համակարգի օգտագործումը և շահագործումը, իննովացիոն քաղաքականության ձևավորումը և իննովացիոն ծրագրերի իրագործումը և անձնակազմի կառավարումը, տեղեկատվության ոլորտում կապիտալ ներդրումների կառավարումը, տեղեկատվական ռեսուրսների համալիր պաշտպանվածության ձևավորումը և ապահովումը, տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը:

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Վերադառնալ սկիզբ


02M17 Մատենագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, (դասախոսություն` 8, սեմինար` 4) 3-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` տալ ընդհանուր պատկերացում մատենագիտության մասին և ներկայացնել մատենագիտության պատմական զարգացումը Հայաստանում, վեր հանել մատենագիտության գրքագիտական և փաստաթղթագիտական մոտեցումները։ Ծրագիրը նպատակ ունի նաև ներկայացնել փաստաթղթային հաղորդակցությունների համակարգը` որպես մատենագիտական տեղեկության գործունեության միջավայր, ինչպես նաև «փաստաթուղթ-ընթերցող» համակարգը` որպես մատենագիտական տեղեկատվության ծագման աղբյուր, բացահայտել մատենագիտության դերը հարակից գիտությունների համակարգում, վեր հանել մատեագիտության և գրադարանագիտության, մատենագիտության և գրքագիտության, մատենագիտության և փաստաթղթագիտության միասնությունը, բացատրել պետական (ազգային) մատենագիտության խնդիրները և գործառույթները։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է ։

Հանձնարարվող գրականություն

 • DAVIDSON, Donald. Bibliographic control. 2nd ed. London: Clive Bingley, 1981.
 • KRUMMEL, D.W. Bibliographies: their aims and methods. London: Mansell, 1984.
 • ABELL, A., and OXBROW, N., 2001. Competing with knowledge : the information professional in the knowledge management age. London: Facet Publishing.
 • Aitchison, J., Gilchrist, A. and Bawden, D., 2000 Thesaurus construction and use: a practical manual. 4th edition. London: Europa Publications

02M/18 Լինուքս օպերացիոն համակարգի կիրառումը գրադարանային գործում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, (դասախոսություն` 8, սեմինար` 4) 4-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` ծանոթացնել «Լինուքս» բաց ծրագրային կոդերով գրված օպերացիոն համակարգին, ներկայացնել գրադարանային գործընթացների այն շրջանակը, որոնք հեշտությամբ իրականացվում են այս միջավայրում, ուսանողներին ուսուցանել Լինուքս (Linux) համակարգի սկզբունքները, որոնք նա կկարողանա կիրառել գրադարանային գործում: Դասընթացի արդյունքում ուսանողները ձեռք կբերեն հիմնարար գիտելիքներ Լինուքս համակարգի այնպիսի կարևոր կողմերի մասին, ինչպիսիք են` միջուկը (kernel), պրոցեսները (processes), ֆայլային համակարգերը (file systems), shell ինտերպրետատորները և այլն: Տեսական գիտելիքներից բացի ձեռք կբերեն գործնական հմտություններ, որոնց շնորհիվ ոչ միայն կկարողանան աշխատել Լինուքս համակարգի գրաֆիկական միջավայրում, այլև կիմանան կարևոր ֆայլերի գտնվելու վայրը և կհասկանան համակարգի կառուցվածքը:

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է ։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Coar, Ken “The Open Source Definition (Annotated version).” Open Source Initiative 7 Jule 2006 http://www.opensource.org/docs/definition.php
 • Ле-Бланк, Linux для чайников Диалектика: 2003
 • А. Стахнов, Сеть для офиса и Linux-сервер своими руками БХВ-Петербург: Питер, 2008
 • TCP IP Крупным планом – Ebook
 • Automating Linux And Unix System Administration - Kirk Bauer, Nathan Campil

02M/19 Քարտագրում և դասակարգում։ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, (դասախոսություն` 8, սեմինար` 4) 4-րդ կիսամյակ, քննություն

Դասընթացի նպատակն է` ծանոթանալ թղթային նյութերի դասակարգման սխեմաներին, հիմք ընդունելով համընդհանուր տասնորդական դասակարգումը, գրադարանային մատենագիտական դասակարգումը, Դյուի տասնորդական դասակարգումը, վեր հանել դասակարգման այս սխեմաների առավելությունները և թույլ կողմերը, բացատրել դասակարգման առանձնահատկությունները թվային նյութերի պարագայում, ներկայացնել մեքենաընթեռնելի ձևաչափով նյութերի քարտագրման անհրաժեշտությունը և բացատրել այս ստանդարտում օգտագործվող հասկացությունները, ծանոթանալ մեքենաընթեռնելի ստանդարտի կիրառմանը Հայաստանի գրադարններում։

Գնահատման ձևը և կառուցվածքը

Ընդամենը, կրեդիտ Առավելագույն միավորը
Մասնակցությունը դասընթացին        4
Ընթացիկ ստուգումներ 8
Եզրափակիչ քննություն 8
Արդյունարար միավորը        20

Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները

1-ին ընթացիկ քննություն. gրավոր: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։
2-րդ ընթացիկ քննություն. gրավոր առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0.5 է։

Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունn անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`առաջին հարցը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը` 3 միավոր, քայլը 0.5 է։

Հանձնարարվող գրականություն

 • Библиотечная энциклопедия /РГБ ; Редкол.: Ю.А. Гриханов (гл. ред.) и др. Москва : Изд-во "Пашков дом", 2007. 1300 с., ил. Российская государственная библиотека. 2007
 • Справочник библиотекаря /Науч. ред. А.Н. Ванее, В.А. Минкина. 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2007. 496 с.
 • Библиотечно-библиографическая классификация /Гл. ред. Э.Р. Сукиасян ; 4-е изд., испр. и доп. Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. 320 с.
 • Taylor Arlen. The organization of information- 2nd edition / Library and Information Science Text Series. ISBN 1-56308-969-6
 • Introduction to the Dewey Classification System. http://www.oclc.org/dewey/versions/ddc22print/intro.pdf
 • Anglo-American Cataloging Rules. 2nd ed., 1998 revision. American Library Assoc., 1998.
 • Kao, Mary Liu. Cataloging and Classification for Library Technicians. Haworth Press, 1995.

Վերադառնալ սկիզբ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՃ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
Գրադարանային տեղեկատվական աղբյուրներ մասնագիտության մագիստրոսական ծրագիրը գործարկվել է ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում 2009 թ., Եվրամիության Տեմպուս 145021 -Tempus-2008UK- JPCR միջազգային ծրագրի շրջանակում:
 
ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության թվանշանը Գրադարանային տեղեկատվական աղբյուրներ - 07150
Բուհը  ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն
Շնորհվող որակավորումը Գրադարանային տեղեկատվական աղբյուրագիտության մագիստրոս
Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2009-2010
Ուսումնառության լեզուն հայերեն
Ուսուցման ձևը հեռակա
Ուսուցման տևողությունը 2.5 տարի՝
(5 կիսամյակ)
Վարձավճարը՝ ՀՀ քաղաքացիներ 1 տարվա կտրվածքով՝
250 000 դրամ,
ընդամենը՝
625 000դրամ
Վարձավճարը՝ օտարերկրացիներ 1 տարվա կտրվածքով՝
400 000 դրամ,
ընդամենը՝
1 000 000դրամ
 

Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան 24դ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգայն կենտրոն

Հեռախոս՝ +(374 10) 56-80-68