2020, համար 1

Խմբագրական Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ.

Խմբագրական Բովանդակություն; Содержание; Contents.

Տնտեսագիտության տեսության հարցեր

Tumanoff, P. Toward a Theory of Institutional Choice.
էջ 8-28


Մովսիսյան, Մ. Է., Հարությունյան, Գ. Ս. Համախառն տարածաշրջանային արդյունքի կառուցվածքային տեղաշարժերի դինամիկ վերլուծություն և գնահատում.
էջ 29-43


Տնտեսական քաղաքականության հիմնախնդիրներ

Tavadyan, Ag. The Risks of a Stable Exchange Rate in the Crisis Situations.
էջ 44-53


Սարիբեկյան, Ա. Ս. Կոռուպցիայի տեսագործնական հիմնախնդիրների շուրջ.
էջ 54-74


Հանրային կառավարում

Սուվարյան, Յու. Մ. Քաղաքակրթությունը, քաղաքական ինստիտուտները և տնտեսական զարգացումը.
էջ 75-96


Խաչիկյան, Ս. Վ. Տեղական ինքնակառավարման հիմնախնդիրները Երևանի տնտեսական զարգացման համատեքստում.
էջ 97-114


Ֆինանսական հիմնախնդիրներ

Եղիազարյան, Մ. Ռ., Օհանջանով, Ա. Ս. Ընկերությունների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.
էջ 115-124


Իսրայելյան, Ս. Գ. Ֆինանսական ներգրավվածության դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում.
էջ 125-138


Պապիկյան, Ա. Հ. Ֆինանսական անկատարությունները և ֆինանսական աքսելերատորի մոդելը ՀՀ-ում.
էջ 139-155


Նորամուծական հարցեր

Աբրահամյան, Վ. Գ. Նոր արտադրանքի մշակման ու ներդրման գործընթացների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները.
էջ 156-171


Ագրարային տնտեսագիտություն

Hayrapetyan, H. N. Empirical Estimation of Poultry Demand in Armenia.
էջ 172-184


Առողջապահության տնտեսագիտություն

Բաղդասարյան, Ք. Յու. Առողջություն և առողջապահություն. տնտեսագիտական մտորումներ.
էջ 185-196


Մեր հոբելյարները

Սուվարյան, Յու. Մ., Բոստանջյան, Վ. Բ. Գիտության և մշակույթի անվանի գործիչը.
էջ 197-200


Խմբագրական Հուշագիր հեղինակին.
էջ 201-203