Volume 72 (2019), Issue 3

Խմբագրական Կազմ.
Volume 72 (2019) Issue 3


Խմբագրական Խմբագրական կոլեգիա.
Volume 72 (2019) Issue 3


Խմբագրական Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 1-2

Grigoryan, A., Serobyan, V., Randon, C., Mayilyan, R., Avagyan, N., Danelian, T. A famennian (late Devonian) conodont assemblage from brachiopod–rich limes-tones of the Djravank section (Southern Armenia).
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 3-12

Աթայան, Լ. Ս. Սոմխեթա-Ղարաբաղի տեկտոնական գոտու յուրայի հասակի կղզաղեղային մագմատիզմը.
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 13-27

Мелконян, Р. Л., Чунг, С.- Л., Галоян, К. Л., Гукасян, Р. Х., Моритц, Р., Овакимян, С. Э., Атаян, Л. С. Новые сведения о U-Pb датировке интрузивных комплексов южной части Цахкунк-Зангезурского террейна (РА) и некоторые заключения.
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 28-36.


Harutyunyan, M. A., Hovhannisyan, A. E., Magakyan, N. I., Hovakimyan, S. E., Siradeghyan, V. V. Characteristics of distribution of arsenic in Kadjaran deposit ores.
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 37-47

Հարությունյան, Ռ. Ա. 1406 թ. ավերիչ երկրաշարժը Սյունիքում (ՀՀ).
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 48-59

Матевосян, А. К., Бабаян, Г. А. Выбор оптимальных параметров временного режима измерений второй производной переходной характеристики вызванной поляризации.
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 60-71

Սահակյան, Է. Է., Սարգսյան, Լ. Ս., Գևորգյան, Մ. Ռ. Ջավախքի հրաբխային լեռնաշղթայում «ենթադրյալ» խզվածքների սեյսմիկ ակտիվությունը և երկրաշարժերի ֆոկալ մեխանիզմի լուծումները.
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 72-80

Դեմիրճյան, Ս. Մ. Էլեկտրազոնդավորման մեթոդների համեմատական վերլուծություն միջ- և ընդլավային ջրատար հորիզոնների հայտնաբերման և հետամտման նպատակով.
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 81-87

Խմբագրական Գիտաժողովներ.
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 88-94

Խմբագրական Միրիջանյան Ռաֆիկ Տիգրանի (1932-2019).
Volume 72 (2019) Issue 3, pp. 95-96

Խմբագրական Բնագրի ձևավորման կանոնները.
Volume 72 (2019) Issue 3