"ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ"-ն գիտական հանդես է, որը հրատարակում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան։ Հանդեսը տպագրում է ինքնատիպ հոդվածներ աստղերի ֆիզիկայի, միգամածությունների և միջաստղային միջավայրի ֆիզիկայի, աստղաբաշխության և արտագալակտիկական աստղագիտության, ինչպես նաև աստղաֆիզիկային սահմանակից բնագավառների գծով։ Հանդեսը նախատեսված է գիտական աշխատակիցների, ասպիրանտների և բարձր կուրսերի ուսանողների համար։

Խմբագրական կոլեգիա

Գլխավոր խմբագիր՝ Ա.Գ. Նիկողոսյան (Հայաստան)
Գլխավոր խմբագրի տեղակալներ՝ Վ.Պ. Գրինին (Ռուսաստան), Հ.Ա. Հարությունյան (Հայաստան)
Պատասխանատու քարտուղար՝ Ա.Ա. Հակոբյան (Հայաստան)

Ժ. Ալեսյան (Ֆրանսիա),

Գ.Ս. Բիսնովատի–Կոգան (Ռուսաստան),

Ի.Դ. Կարաչենցև (Ռուսաստան),

Տ.Յու Մաղաքյան (Հայաստան),

Ա.Մ. Միքայելյան (Հայաստան),

Բ.Մ. Շուստով (Ռուսաստան),

Յու.Ա. Շչեկինով (Ռուսաստան),

Ա.Մ. Չերեպաշչուկ (Ռուսաստան),

Ե.Պ. Պավլենկո (Ռուսաստան),

Է.Ս. Պարսամյան (Հայաստան),

Վ.Պ. Ռեշետնիկով (Ռուսաստան),

Գ.Ն. Սալուկվաձե (Վրաստան),

Ա․Ա․ Սահարյան (Հայաստան),

Գ․Տ․ Տեր-Ղազարյան (Հայաստան),

Ս․Դ․ Օդինցով (Ռուսաստան),

Մ. Տուրատտո (Իտալիա)

"АСТРОФИЗИКА" - научный журнал издаваемый Национальной академией наук Республики Армения. Журнал печатает оригинальные статьи по физике звезд, физике туманностей и межзвездной среды, по звездной и внегалактической астрономии, а также статьи по областям науки, сопредельными с астрофизикой. Журнал предназначается для научных работников, аспирантов и студентов старших курсов.

Редакционная коллегия

Главный редактор А. Г. Никогосян (Армения)
Заместители главного редактора В. П. Гринин (Россия), А. А. Арутюнян (Армения)
Ответственный секретарь А. А. Акопян (Армения)

Ж. Алесян (Франция),

Г.С. Бисноватый-Коган (Россия),

И.Д. Караченцев (Россия),

Т.Ю. Магакян (Армения),

А.М. Микаелян (Армения),

Е.П. Павленко (Россия),

Э.С. Парсамян (Армения),

В.П. Решетников (Россия),

Г.Н. Салуквадзе (Грузия),

А.А. Саарян (Армения),

Г.Т. Тер-Газарян (Армения),

С.Д. Одинцов (Россия),

М. Туррато (Италия),

А.М. Черепащук (Россия),

Б.М. Шустов (Россия),

Ю.А. Щекинов (Россия).